Erasmus+

Erasmus+

Erasmus+

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja in usposabljanja. Projekti učne mobilnosti omogočajo udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in stro​kovni razvoj. Spodbujajo mobilnosti posameznikov, tako mladih – za namen študija, usposabljanja, prostovoljnega dela – kot tudi vseh strokovnih delavcev, vključenih v proces izobraževanja na različnih nivojih – za namen poučevanja, izobraževanja, usposabljanja ali študijskega obiska. Fakulteta za tehnologijo polimerov sodeluje v programu Erasmus+ že od leta 2010 in je nosilka

Erasmus listine za terciarno izobraževanje 2021 - 2027 (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE).

 

Interinstitucionalni sporazumi

Fakulteta za tehnologijo polimerov ima v okviru Erasmus+ programa KA103 sklenjene medinstitucionalne sporazume o izmenjavi študentov, visokošolskih učiteljev in drugih zaposlenih z naslednjimi institucijami iz držav Programa:

 1. Charles University in Prague, Faculty of Science, Praga, Češka
 2. Montanuniversität Leoben, Leoben, Avstrija
 3. Technische Universität Wien, Dunaj, Avstrija
 4. University of Split, Faculty of Chemistry and Technology, Split, Hrvaška
 5. University of Split, Faculty of Economics, Split, Hrvaška
 6. Yalova Üniversitesi, Faculty of Engineering, Yalova, Turčija
 7. RWTH Aachen University, Faculty of Georesources and Materials Engineering, Aachen, Nemčija
 8. PFH Private University of Applied Sciences, Göttingen, Nemčija
 9. Technische Universität Kaiserslautern, Kaiserslautern, Nemčija
 10. Johannes Kepler Universität Linz, Linz, Avstrija
 11. Budapest University of Technology and Economics, Budimpešta, Madžarska
 12. University of Zadar, Zadar, Hrvaška *(samo za zaposlene)
 13. Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Mechanical Engineering, Skopje, Republika Severna Makedonija

 

Fakulteta za tehnologijo polimerov ima sklenjene medinstitucionalne sporazume z naslednjimi visokošolskimi insitucijami iz partnerskih držav

 1. Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosna in Hercegovina

 2. University of Zenica/ Univerzitet u Zenici, Zenica, Bosnia in Herzegovina

Mobilnost študentov in mladih diplomantov

Študenti lahko odidete na visokošolsko institucijo, ki ima s Fakulteto za tehnologijo polimerov podpisan bilateralni sporazum, na študijsko izmenjavo ali pa odidete na usposabljanje v katerokoli evropsko podjetje oz. organizacijo.

Mobilnost za namen študija na visokošolski instituciji lahko traja od 2 do 12 mesecev. Mobilnost za namen prakse pa lahko traja od 2 do 12 mesecev (platforma za izmenjavo informacij o praksah: http://erasmusintern.org).

 

Program Erasmus+ vam omogoča, da lahko izvedete mobilnost tudi do 12 mesecev Po diplomi, le prijaviti se morate in biti izbrani za izmenjavo v času, ko še imate status.

 

JAVNI RAZPIS za študij in praktično usposabljanje v tujini za programsko obdobje 2023-2024

Prijava

Vzorci dokumentov:

Študijski sporazum (vzorec)

Študijski sporazum – navodila 

Sporazum za prakso (vzorec )

Sporazum za prakso – navodila 

Sporazum o nepovratnih sredstvih 

Študentska listina (SIEN)

Pravilnik o mobilnosti

Priloga 1 - Prijavnica na razpis

Priloga 2 - Prošnja za priznavanje v tujini opravljenih predmetov

Priloga 3 - Prošnja za priznavanje v tujini opravljenega zaključnega dela ali praktičnega usposabljanja

Dodatne finančne spodbude
 

 

ŠTIPENDIJA AD FUTURA ZA ŠTUDIJSKE OBISKE ŠTUDENTOV V OKVIRU ERASMUS+

•Iz sredstev Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

46,70 EUR/mesec

•POGOJ ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE: Udeleženec Erasmus+ mobilnosti

 

 

PODPORA ZA POSEBNE POTREBE

Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo slepi in slabovidni študenti oz. študenti z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni študenti, študenti z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno bolni študenti, študenti z avtističnimi motnjami ter študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami1.
Študenti s posebnimi potrebami, ki so izbrani za udeležbo na mobilnosti Erasmus+, lahko zaprosijo za dodatna finančna sredstva. Vlogo naj pošljejo Erasmus+ koordinatorki vsaj 40 dni pred odhodom na mobilnost na e-naslov: erasmus@ftpo.eu ali po pošti na naslov fakultete. Vlogi je potrebno priložiti katero izmed naslednjih dokazil (eno ali več):

 • Sklep Senata Fakultete za tehnologijo polimerov o dodelitvi statusa osebe s posebnimi potrebami (veljaven za študijsko leto v katerem študent odhaja na mobilnost);
 •  zdravniško potrdilo z opisom In trajanjem bolezni, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev;
 •  odločbo o razvrščanju Centra za socialno delo;
 • odločbo o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo;
 • strokovno mnenje Zavoda RS za šolstvo;
 • mnenje invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Mobilnost osebja

Program Erasmus+ podpira aktivnosti mobilnosti osebja, tako pedagoškega kot ne-pedagoškega.

Visokošolski učitelji lahko odidejo na izmenjavo z namenom poučevanja na visokošolski instituciji v tujini. Obvezni del mobilnosti osebja za namen poučevanja je izvedba najmanj 8 pedagoških ur na teden.

Strokovnemu osebju visokošolskih institucij pa je namenjena mobilnost z namenom usposabljanja, izobraževanja ali sledenja na delovnem mestu (»job shadowing«) pri ustrezni organizaciji v tujini.

Aktivnosti udeležencev lahko trajajo od 2 dni do 2 mesecev, pri čemer čas potovanja ni vštet v trajanje mobilnosti.

 

 

Javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnosti osebja za namen poučevanja in usposabljanja v okviru programa Erasmus+ v programskem obdobju 2023-2024

Prijava

 

Vzorci dokumentov: 

Sporazum o mobilnosti - poučevanje (vzorec)

Sporazum o mobilnosti - usposabljanje (vzorec)

 

Osnovne informacije

Erasmus identifikacijska koda FTPO (ID code): SI MARIBOR09

Identifikacijska oznaka (PIC): 986247986

Erasmus ID: E10175286

Erasmus Policy Statement

Koordinatorka Erasmus+ programa

Slika

Sara Jeseničnik 
T: +386 (0)2 620 47 64, +386 (0)41 332 958
E: erasmus@ftpo.eu

 

Uradne ure:

Ponedeljek - petek: 13:00 - 15:00

 

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
 • English