Organizacijske enote

Organizacijske enote

Organizacijske enote

Fakulteta za tehnologijo polimerov ima ustanovljenih več organizacijskih enot.

Katedre

Katedre so oblika strokovnega povezovanja in usklajevanja pedagoškega dela in s pedagoškim delom povezanega znanstveno-raziskovalnega dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Združujejo enega ali več vsebinsko in smiselno združljivih predmetov ali modulov študijskih programov. Člani katedre so visokošolski učitelji, znanstveni sodelavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci.

Pristojnosti kateder

 • usklajujejo vsebine učnih načrtov predmetov s področja, ki ga pokriva katedra;
 • z znanstveno-raziskovalno dejavnostjo, posebej s temeljnimi raziskavami, razvijajo znanstvene discipline, na katerih temelji študijski program ter znanstvene discipline sorodnih ali interdisciplinarno povezanih področij;
 • skrbijo, da se znanstveno-raziskovalni dosežki in nova spoznanja prenašajo v izobraževalni proces na vseh ravneh študija;
 • sodelujejo pri pripravi študijskih programov in programov raziskovalnega dela;
 • obravnavajo vprašanja in probleme, ki nastajajo pri izvajanju študijskih programov ter usmerjajo in usklajujejo izobraževalno ter znanstveno-raziskovalno delo s področja katedre;
 • obravnavajo načrte in poročila o izvedbi predmetov za posamezno študijsko leto;
 • spremljajo in analizirajo študijske dosežke in dosežke na znanstveno-raziskovalnem področju članov in sodelavcev katedre ter predlagajo predloge izboljšav;
 • skrbijo za strokovni in znanstveni razvoj članov in sodelavcev katedre;
 • predlagajo ustrezne kadrovske zasedbe članov katedre za predmetna področja, ki jih pokriva katedra;
 • v sodelovanju z drugimi katedrami gojijo interdisciplinarnost;
 • opravljajo druge naloge, povezane s študijskim in raziskovalnim delom;
 • potrjujejo diplomske projektne naloge.

Na 2. redni seji senaja z dne, 18. 2. 2011, je senat sprejel sklep o ustanovitvi kateder.

Na 5. redni seji senata z dne, 9. 7. 2020, je senat sprejel sklep o združitvi Katedre za matematiko, fiziko in elektrotehniko in Katedre za management, ekonomijo, pravo in strokovni tuj jezik v Katedro za splošne in podporne vsebine.

 

KATEDRA ZA KEMIJO IN MATERIALE

Predstojnik: izr. prof. dr. Miroslav Huskić
Vključuje izvajalce predmetov:

TP I. st.: Splošna kemija, Kemija polimerov, Polimerni kompoziti, Transportni pojavi in reologija polimernih materialov, Nauk o materialih, Polimerno inženirstvo, Uvod v polimerne materiale, predmeti v izbirnem modulu »Polimeri« Polimeri v premazih, Funkcionalni polimerni materiali, Polimerni materiali iz obnovljivih surovin in tehnologije, Polimerni materiali za 3D tisk.

TP II. st.: Znanost o materialih, Lastnosti in karakterizacija polimerov in polimernih materialov, Polimeri v trajnostnem razvoju, Nanokompoziti, Površine in medpovršine polimernih materialov, Polimeri iz obnovljivih virov, Polimeri v biomedicini, Ravnanje z odpadki iz polimernih materialov, Napredne polimerizacijske metode, Polimeri za napredne aplikacije.

 

​​KATEDRA ZA TEHNOLOGIJE IN KONSTRUIRANJE

Predstojnik: izr. prof. dr. Blaž Nardin
Vključuje izvajalce predmetov:

TP I. st.: Uvod v predelavo polimernih materialov in orodja, Osnove 3D modeliranja s tehnično dokumentacijo, Napredno 3D modeliranje, Preizkušanje in karakterizacija polimernih materialov ter zagotavljanje kakovosti, Dimenzioniranje izdelkov in osnove oblikovanja, Transportni pojavi in reologija polimernih materialov, Polimerni kompoziti, Tehnologije predelave polimernih materialov 1, Tehnologije predelave polimernih materialov 2, Vzdrževanje mehatronskih naprav, Senzorji in aktuatorji. Predmeti izbirnega modula »Konstruiranje in izdelava orodij« 3D konstruiranje orodij, Postopki izdelave orodij, 3D skeniranje in vzvratno inženirstvo, Osnove numeričnih simulacij.

TP II. st.: Konstruiranje izdelkov, Tehnologije predelave polimerov, Predelava večkomponentnih polimernih materialov, Numerične metode v tehnologiji polimerov.

 

KATEDRA ZA SPLOŠNE IN PODPORNE VSEBINE

Predstojnik: doc. dr. Dragan Kusić

Vključuje izvajalce predmetov:

 

TP 1. st.: Tehniška matematika, Tehniška fizika, Elektrotehnika, Vzdrževanje mehatronskih naprav, Senzorji in aktuatorji, Projektni management, Proizvodni management, Strokovni tuji jezik, Ekonomika podjetja.

 

TP 2. st.: Management procesov, Menedžment kakovosti

Centri

 

Center za sodelovanje z gospodarstvom

Predstojnik: viš. pred. Silvester Bolka, mag. inž. tehnol. polim.

 

Karierni center

Predstojnica: Maja Mešl

Inštitut združuje visokošolske učitelje, znanstvene delavce, visokošolske sodelavce in raziskovalce v okviru znanstvenih področij za potrebe in uresničevanje znanstveno-raziskovalnega programa.

Inštitut na svojem področju:

 • izvaja znanstveno-raziskovalno delo v okviru nacionalnega raziskovalnega programa,
 • izvaja projekte in programe za naročnike zunaj nacionalnega raziskovalnega programa,
 • izvaja svetovalno in drugo strokovno delo ter seminarsko dejavnost,
 • soorganizira posvete in konference,
 • obvešča javnost o rezultatih raziskav ter
 • se povezuje s sorodnimi institucijami izven fakultete zaradi povezovanja za pridobivanje sredstev in sodelovanje v EU povezavah.

 

Znanstveno-raziskovalno delo se opravlja tudi znotraj znanstveno-raziskovalne skupine fakultete, ki je evidentirana pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Znanstveno-raziskovalna skupina FTPO združuje visokošolske učitelje, znanstvene delavce, visokošolske sodelavce in raziskovalce v okviru znanstvenih področij, z namenom znanstveno-raziskovalnega delovanja.

Delo raziskovalne skupine vodi vodja raziskovalne skupine, doc. dr. Irena Pulko.

Raziskovalna skupina na svojem področju:

 • izvaja znanstveno-raziskovalno delo,
 • obvešča javnost o rezultatih raziskav ter
 • se povezuje s sorodnimi raziskovalnimi skupinami in institucijami izven fakultete. 

Knjižnica

Knjižnica z informacijskim in dokumentacijskim centrom služi za študijske potrebe študentov in učiteljev fakultete.

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
 • English