Organi fakultete

Organi fakultete

Organi fakultete

Senat

Senat je najvišji strokovni organ fakultete. Sestavljajo ga člani akademskega zbora, ki so nosilci ali so nosilci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov in študenti. Po funkciji je član senata tudi dekan fakultete. Senat ima 9 članov. Sestavljen je tako, da so enakopravno zastopane vse znanstvene discipline ter strokovna področja fakultete. Člani senata iz vrst študentov tvorijo najmanj eno petino članov senata.

Člani Senata

 1. izr. prof. dr. Blaž Nardin, dekan,
 2. izr. prof. dr. Miroslav Huskić,
 3. izr. prof. dr. Irena Pulko,
 4. doc. dr. Dragan Kusić,
 5. pred. Simon Studenčnik,
 6. pred. Matej Polutnik,
 7. pred. Dragomir Benko,
 8. Sara Hafner, študentka,
 9. Jerneja Krančan, študentka.

Senat FTPO je imenoval naslednje komisije

 • Komisija za študijske zadeve v sestavi: izr. prof. dr. Irena Pulko (predsednica), izr. prof. dr. Miroslav Huskić, pred. Maja Turičnik, študent Domen Oblak.
 • Komisija za kakovost v sestavi: izr. prof. dr. Miroslav Huskić (predsednik)​, Anita Skrivarnik, študent Matija Ranzinger.
 • Komisija za izvolitve v nazive v sestavi: red. prof. dr. Majda Žigon (predsednica), prof. dr. Vojko Musil, doc. dr. Gašper Gantar.
 • Komisija za priznanja in častne nazive: red. prof. dr. Majda Žigon (predsednica), doc. dr. Ivo Verovnik, viš. pred. mag. Andrej Glojek, asist. Drago Šebez, Štefi Grah, študentka Maja Kljajić.

Upravni odbor

Upravni odbor je organ upravljanja fakultete. Odloča predvsem o zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje fakultete.

Člani upravnega odbora

 1. Darko Sagmeister, predstavnik Mestne občine Slovenj Gradec,
 2. mag. Darjan Pušnik, direktor Grammer Automotive Slovenija d.o.o.,
 3. mag. Tomaž Primožič, direktor Adient Slovenj Gradec d.o.o.,
 4. dr. Aleš Hančič, direktor TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije,
 5. Janez Navodnik, direktor GIZ Grozd Plasttehnika,
 6. dr. Branka Viltužnik, Plastika Skaza d.o.o.,
 7. Karmen Sonjak, direktorica RRA Koroška d.o.o.,
 8. Andrej Švab, prokurist Kopur d.o.o.,
 9. Anton Ploštajner, predstavnik družbe BSH Hišni aparati,
 10. Rajko Bobovnik, predstavnik zaposlenih na FTPO.

 Predsednik upravnega odbora je Darko Sagmeister, MO Slovenj Gradec.

Akademski zbor

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno dejavnost na podlagi veljavnega pogodbenega razmerja s fakulteto. Pri delu sodelujejo tudi predstavniki študentov.

Člani akademskega zbora v študijskem letu 2020/2021 so: Sara Hafner, Benjamin Podlogar, Nejc Pavlinič, Matija Ranzinger, Maja Kljajić, Domen Oblak, Jerneja Krančan, Gašper Tič, Anže Jurkošek, Tajana Zahirović, Sebastjan Perković, Valentina Benkovič in Andraž Durjava.

Dekan

Dekan je poslovodni organ in strokovni vodja fakultete, ki vodi izobraževalno in znanstveno-raziskovalno delo na podlagi zakona, akta o ustanovitvi fakultete ter statuta fakultete.

Dekan Fakultete za tehnologijo polimerov je izr. prof. dr. Blaž Nardin. Imenovan je bil na konstitutivni seji Senata Fakultete za tehnologijo polimerov dne, 27. 11. 2019. Za opravljanje te funkcije je bil s soglasjem Upravnega odbora FTPO imenovan za štiriletno mandatno obdobje. 

Poslovodno funkcijo je dekan prevzel 1. 3. 2020.

Prodekana

Prodekan za znanstveno-raziskovalno delo je izr. prof. dr. Miroslav Huskić.

Prodekanica za izobraževanje je izr. prof. dr. Irena Pulko.

Študentski svet

Študentski svet je organ študentov fakultete. Sestavlja ga največ deset članov, ki jih izmed sebe na volitvah izvolijo študenti, po postopku, ki ga določa poseben pravilnik, ki ga sprejme senat.

Aktualni študentski svet

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
 • English