Organi fakultete

Organi fakultete

Organi fakultete

Senat

Senat je najvišji strokovni organ fakultete. Sestavljajo ga člani akademskega zbora, ki so nosilci ali so nosilci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov in študenti. Po funkciji je član senata tudi dekan fakultete. Senat ima 9 članov. Sestavljen je tako, da so enakopravno zastopane vse znanstvene discipline ter strokovna področja fakultete. Člani senata iz vrst študentov tvorijo najmanj eno petino članov senata.

Člani Senata

 1. izr. prof. dr. Miroslav Huskić, v. d. dekana,
 2. red. prof. dr. Majda Žigon,
 3. doc. dr. Irena Pulko,
 4. doc. dr. Dragan Kusić,
 5. viš. pred. Silvester Bolka,
 6. pred. mag. Janja Hirtl,
 7. pred. Dragomir Benko,
 8. Rebeka Lorber, študentka,
 9. Teja Pešl, študentka.

Senat FTPO je imenoval naslednje komisije

 • Komisija za študijske zadeve v sestavi: pred. mag. Janja Hirtl (predsednica), izr. prof. dr. Irena Pulko, viš. pred. Silvester Bolka, Teja Pešl, študentka
 • Komisija za znanstveno-raziskovalno delo v sestavi: izr. prof. dr. Irena Pulko (predsednica), red. prof. dr. Majda Žigon, doc. dr. Gašper Gantar
 • Komisija za kakovost v sestavi: red. prof. dr. Vojko Musil (predsednik), Anita Skrivarnik, Tamara Rozman, študentka
 • Komisija za izvolitve v nazive v sestavi: prof. dr. Vojko Musil (predsednik), doc. dr. Gašper Gantar, red. prof. dr. Majda Žigon
 • Komisija za diplomske zadeve: doc. dr. Irena Pulko (predsednica), doc. dr. Dragan Kusić, viš. pred. dr. Silva Roncelli-Vaupot
 • Komisija za priznanja in častne nazive: red. prof. dr. Majda Žigon (predsednica), doc. dr. Ivo Verovnik, viš. pred. mag. Andrej Glojek, pred. Drago Šebez, Štefi Grah, Maja Lorenci, študentka

Upravni odbor

Upravni odbor je organ upravljanja fakultete. Odloča predvsem o zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje fakultete.

Člani upravnega odbora

 1. Darko Sagmeister, predstavnik Mestne občine Slovenj Gradec,
 2. mag. Darjan Pušnik, direktor Grammer Automotive Slovenija d.o.o.,
 3. mag. Tomaž Primožič, direktor Adient Slovenj Gradec d.o.o.,
 4. dr. Aleš Hančič, direktor TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije,
 5. Janez Navodnik, direktor GIZ Grozd Plasttehnika,
 6. Igor Skaza, direktor Plastika Skaza d.o.o.,
 7. Karmen Sonjak, direktorica RRA Koroška d.o.o.,
 8. Andrej Švab, prokurist Kopur d.o.o.,
 9. Matija Petrin. direktor družbe BSH Hišni aparati,
 10. Štefi Grah, predstavnica zaposlenih na FTPO,
 11. Luka Povše, predstavnik študentov.

 Predsednik upravnega odbora je Darko Sagmeister, MO Slovenj Gradec.

Akademski zbor

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno dejavnost na podlagi veljavnega pogodbenega razmerja s fakulteto. Pri delu sodelujejo tudi predstavniki študentov.

Člani akademskega zbora v študijskem letu 2018/2019 so: Sara Hafner, Rebeka Lorber, Maja Lorenci, Barbara Mezek, Klemen Peršin, Teja Pešl, Benjamin Podlogar, Luka Povše, Tamara Rozman, Branko Stojanović.

Dekan

Dekan je strokovni vodja fakultete, ki vodi izobraževalno in znanstveno-raziskovalno delo na podlagi zakona, akta o ustanovitvi fakultete ter statuta fakultete.

Vršilec dolžnosti dekana Fakultete za tehnologijo polimerov je izr. prof. dr. Miroslav Huskić. Imenovan je bil na 1. izredni seji Senata Fakultete za tehnologijo polimerov dne, 27. 5. 2019. Za opravljanje te funkcije je bil s soglasjem Upravnega odbora FTPO imenovan za obdobje šestih mesecev.

Direktor

Direktor je poslovodni organ fakultete.

Direktorica Fakultete za tehnologijo polimerov je Maja Mešl. Imenovana je bila na 14. redni seji Upravnega odbora Fakultete za tehnologijo polimerov dne, 29. 2. 2016.

Prodekan

Prodekanica za znanstveno-raziskovalno delo je izr. prof. dr. Irena Pulko.

Študentski svet

Študentski svet je organ študentov fakultete. Sestavlja ga največ deset članov, ki jih izmed sebe na volitvah izvolijo študenti, po postopku, ki ga določa poseben pravilnik, ki ga sprejme senat.

Aktualni študentski svet

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
 • English