Organi fakultete

Organi fakultete

Organi fakultete

Senat

Senat je najvišji strokovni organ fakultete. Sestavljajo ga člani akademskega zbora, ki so nosilci ali so nosilci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov in študenti. Po funkciji je član senata tudi dekan fakultete. Senat ima 9 članov. Sestavljen je tako, da so enakopravno zastopane vse znanstvene discipline ter strokovna področja fakultete. Člani senata iz vrst študentov tvorijo najmanj eno petino članov senata.

Člani Senata

 1. izr. prof. dr. Blaž Nardin, dekan,
 2. izr. prof. dr. Miroslav Huskić,
 3. izr. prof. dr. Irena Pulko,
 4. doc. dr. Dragan Kusić,
 5. viš. pred. mag. Andrej Glojek,
 6. viš. pred. Silvester Bolka,
 7. pred. Matej Polutnik,
 8. Ajda Dobnik, študentka,
 9. Marko Verčkovnik, študent.

Senat FTPO je imenoval naslednje komisije

 • Komisija za študijske zadeve v sestavi: izr. prof. dr. Irena Pulko (predsednica), izr. prof. dr. Miroslav Huskić, študentka Lucija Marolt.
 • Komisija za kakovost v sestavi: izr. prof. dr. Miroslav Huskić (predsednik)​, Anita Skrivarnik, študent Matic Premužič.
 • Komisija za izvolitve v nazive v sestavi: red. prof. dr. Majda Žigon (predsednica), prof. dr. Vojko Musil, doc. dr. Gašper Gantar.
 • Komisija za priznanja in častne nazive: red. prof. dr. Majda Žigon (predsednica), doc. dr. Ivo Verovnik, viš. pred. mag. Andrej Glojek, asist. Drago Šebez, Štefi Grah, študentka Maja Kljajić.

 

Predvideni termini sej Senata FTPO 2023: 

 • torek, 21. 2. 2023 ob 16.00 
 • četrtek, 20. 4. 2023 ob 16.00
 • ponedeljek, 26. 6. 2023 ob 16.00
 • ponedeljek, 25. 9. 2023 ob 16.00

Upravni odbor

Upravni odbor je organ upravljanja fakultete. Odloča predvsem o zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje fakultete.

Člani upravnega odbora

 1. Darko Sagmeister, predstavnik Mestne občine Slovenj Gradec, predsednik UO FTPO
 2. Andrej Švab, prokurist Kopur d.o.o.
 3. mag. Darjan Pušnik, direktor Grammer Automotive Slovenija d.o.o.
 4. dr. Aleš Hančič, direktor TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije
 5. Janez Navodnik, direktor GIZ Grozd Plasttehnika
 6. Igor Skaza, Plastika Skaza d.o.o.
 7. dr. Blaž Florjanič, predstavnik družbe BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje
 8. Karmen Sonjak, direktorica RRA Koroška d.o.o.
 9. Jaka Benedikpredstavnik podjetja Siliko d.o.o.
 10. Matjaž Pavlinjek, prokurist ROTO GROUP d.o.o.
 11. dr. Gregor Vedenik, izvršni direktor VEPLAS, d.d.
 12. Rajko Bobovnik, predstavnik zaposlenih na FTPO.

 Predsednik upravnega odbora je g. Darko Sagmeister, MO Slovenj Gradec. Namestnik predsednika upravnega odbora je g. Andrej Švab, Kopur d.o.o..

 

Predvideni termini sej UO FTPO 2023: 

 • četrtek, 26. 1. 2023 ob 15.30 uri
 • četrtek, 23. 2. 2023 ob 15.30 uri
 • sreda, 19. 4. 2023 ob 15.30 uri
 • sreda, 27. 9. 2023 ob 15.30 uri

Akademski zbor

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno dejavnost na podlagi veljavnega pogodbenega razmerja s fakulteto. Pri delu sodelujejo tudi predstavniki študentov.

Člani akademskega zbora v študijskem letu 2022/2023 so: Maja Kljajić, Marko Verčkovnik, Matic Premužič, Vanja Jeriček, Tia Renko, Špela Štrus, Ajda Dobnik, Maruša Dolinšek, Gašper Tič, Benjamin Podlogar, Eva Tibaut, Lea Jeriček in Lucija Marolt.

Dekan

Dekan je poslovodni organ in strokovni vodja fakultete, ki vodi izobraževalno in znanstveno-raziskovalno delo na podlagi zakona, akta o ustanovitvi fakultete ter statuta fakultete.

Dekan Fakultete za tehnologijo polimerov je izr. prof. dr. Blaž Nardin. Imenovan je bil na konstitutivni seji Senata Fakultete za tehnologijo polimerov dne, 27. 11. 2019. Za opravljanje te funkcije je bil s soglasjem Upravnega odbora FTPO imenovan za štiriletno mandatno obdobje. 

Poslovodno funkcijo je dekan prevzel 1. 3. 2020.

Prodekana

Vršilec dolžnosti prodekana za znanstveno-raziskovalno delo je izr. prof. dr. Blaž Nardin.

Prodekanica za izobraževanje je izr. prof. dr. Irena Pulko.

Študentski svet

Študentski svet je organ študentov fakultete. Sestavlja ga največ deset članov, ki jih izmed sebe na volitvah izvolijo študenti, po postopku, ki ga določa poseben pravilnik, ki ga sprejme senat.

Aktualni študentski svet

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
 • English