Organi fakultete

Organi fakultete

Organi fakultete

Senat

Senat je najvišji strokovni organ fakultete. Sestavljajo ga člani akademskega zbora, ki so nosilci ali so nosilci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov in študenti. Po funkciji je član senata tudi dekan fakultete. Senat ima 9 članov. Sestavljen je tako, da so enakopravno zastopane vse znanstvene discipline ter strokovna področja fakultete. Člani senata iz vrst študentov tvorijo najmanj eno petino članov senata.

Člani Senata

 1. izr. prof. dr. Blaž Nardin, dekan,
 2. izr. prof. dr. Irena Pulko,
 3. doc. dr. Klementina Pušnik Črešnar,
 4. doc. dr. Dragan Kusić,
 5. viš. pred. mag. Andrej Glojek,
 6. viš. pred. Silvester Bolka,
 7. pred. Matej Polutnik,
 8. Ajda Dobnik, študentka,
 9. Vanja Jeriček, študent

Senat FTPO je imenoval naslednje komisije

Komisija za študijske zadeve v sestavi: 

 • prodekanica za izobraževanje, izr. prof. dr. Irena Pulko, predsednica komisije po položaju ​
 • doc. dr. Matija Hriberšek ​
 • doc. dr. Klementina Pušnik Črešnar​
 • Lucija Marolt, študentka

Komisija za kakovost v sestavi:

 •  doc. dr. Branka Viltužnik, Kemija in materiali ​
 •  Darja Repnik, predstavnica delavcev ​
 •  Urban Oman, študent

Komisija za izvolitve v nazive v sestavi:

 • izr. prof. dr. Andrijana Sever Škapin
 • doc. dr. Matija Hriberšek
 • zasl. prof. dr. Majda Žigon

Komisija za priznanja in častne nazive v sestavi: 

 • zasl. prof. dr. Majda Žigon​
 • doc. dr. Branka Mušič
 • viš. pred. Silvester Bolka
 • asist. Tajda Glamočak ​
 • Sara Jeseničnik ​
 • Jure Dobnik, študent

 

Predvideni termini sej Senata FTPO 2024: 

 • čet., 25. 1. 2024​
 • sre., 21. 2. 2024​
 • tor., 16. 4. 2024 ​
 • čet., 20. 6. 2024​
 • pon., 23. 9. 2024​
 • čet., 28. 11. 2024

Upravni odbor

Upravni odbor je organ upravljanja fakultete. Odloča predvsem o zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje fakultete.

Člani upravnega odbora

 1. Darko Sagmeister, predstavnik Mestne občine Slovenj Gradec, predsednik UO FTPO
 2. Tatjana Ivanovič, direktorica Kopur d.o.o.
 3. mag. Darjan Pušnik, direktor Grammer Automotive Slovenija d.o.o.
 4. dr. Aleš Hančič, direktor TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije
 5. Janez Navodnik, direktor GIZ Grozd Plasttehnika
 6. Igor Skaza, Plastika Skaza d.o.o.
 7. dr. Blaž Florjanič, predstavnik družbe BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje
 8. Karmen Sonjak, direktorica RRA Koroška d.o.o.
 9. Jaka Benedikpredstavnik podjetja Siliko d.o.o.
 10. Matjaž Pavlinjek, prokurist ROTO GROUP d.o.o.
 11. dr. Gregor Vedenik, izvršni direktor VEPLAS, d.d.
 12. Rajko Bobovnik, predstavnik zaposlenih na FTPO.

 Predsednik upravnega odbora je g. Darko Sagmeister, MO Slovenj Gradec. Namestnik predsednika upravnega odbora je g. Andrej Švab, Kopur d.o.o..

 

Predvideni termini sej UO FTPO 2024: 

 • sreda, 31. 1. 2024 ob 15.30 uri

Akademski zbor

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno dejavnost na podlagi veljavnega pogodbenega razmerja s fakulteto. Pri delu sodelujejo tudi predstavniki študentov.

Člani akademskega zbora v študijskem letu 2023/2024 so: Ajda Dobnik, Neja Šumnik, Nevenka Uranjek, Teja Hribernik, Tia Renko, Špela Štrus, Vanja Jeriček, Julija Gorše, Maruša Novak, Daša Leben, Benjamin Podlogar, Maruša Dolinšek in Tadeja Lužnik.

Dekan

Dekan je poslovodni organ in strokovni vodja fakultete, ki vodi izobraževalno in znanstveno-raziskovalno delo na podlagi zakona, akta o ustanovitvi fakultete ter statuta fakultete.

Dekan Fakultete za tehnologijo polimerov je izr. prof. dr. Blaž Nardin. Imenovan je bil na 11. redni seji Senata Fakultete za tehnologijo polimerov dne 28. 11. 2023 s soglasjem Upravnega odbora FTPO. Dekan je imenovan za štiriletno mandatno obdobje 2024 – 2027. 

Prodekana

Vršilec dolžnosti prodekana za znanstveno-raziskovalno delo je izr. prof. dr. Blaž Nardin.

Prodekanica za izobraževanje je izr. prof. dr. Irena Pulko.

Kolegij dekana

izr. prof. dr. Irena Pulko

Maja Mešl

Štefi Grah

izr. prof. dr. Blaž Nardin

viš. pred. Silvester Bolka, mag. inž. tehnol. polim.

Študentski svet

Študentski svet je organ študentov fakultete. Sestavlja ga največ deset članov, ki jih izmed sebe na volitvah izvolijo študenti, po postopku, ki ga določa poseben pravilnik, ki ga sprejme senat.

Aktualni študentski svet

Predvideni termini sej ŠS: 

 • sre., 24. 1. 2024
 • pon., 19. 2. 2024
 • tor.,9. 4. 2024
 • sre., 19. 6. 2024
 • čet., 19. 9. 2024
 • sre., 27. 11. 2024

 

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
 • English