Tehnologija polimerov II. stopnja

Tehnologija polimerov II. stopnja

Magistrski študijski program II. stopnje TEHNOLOGIJA POLIMEROV

Diplomant si pridobi naslov magister inženir oziroma magistrica inženirka tehnologije polimerov.

Magistrski študijski program Tehnologija polimerov je bolonjski program druge stopnje, ki smo ga razvili skupaj s strokovnjaki iz slovenskih raziskovalnih institucij in pomembnih slovenskih podjetij. Pripravljen je bil v okviru projekta, ki ga je delno financirala tudi Evropska unija in je nadgradnja dodiplomskega študijskega programa Tehnologija polimerov.

V magistrski študijski program se lahko vpišejo diplomanti študijskih programov prve stopnje ustreznih strokovnih področij (tehnologija polimerov, kemija, kemijska tehnologija in strojništvo) oziroma diplomanti programov z drugih področij, če pred vpisom opravijo določene diferencialne izpite.

ura

Trajanje študija

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS.

nacin

Moduli študija

 

Študentje lahko izbirajo med naslednjimi moduli:

 • Strukturni polimeri in kompoziti,
 • Polimeri v medicini in okolju,
 • Napredne polimerizacijske metode in aplikacije.
kraj

Cilji in kompetence

Diplomante 2. stopnje izobrazimo s poglobljenim znanjem s področja polimernih in dopolnilnih materialov, tehnologij ter razvoja opreme in različnih orodij za njihovo proizvodnjo, tudi s pomočjo računalniško podprtih tehnologij.

Usposobimo jih za management procesov, projektov in kakovosti. Prav tako jih usposobimo za raziskovalno razvojno delo ter omogočiti pridobivanje znanja, raziskovalnih izkušenj in kompetenc za samostojno pripravo, vodenje, izvajanje projektov in predstavitev dosežkov

 

Temeljni cilji magistrskega študijskega programa:

 • Izobraziti diplomante druge stopnje s poglobljenim znanjem s področja polimernih in dopolnilnih materialov, tehnologij ter razvoja opreme in različnih orodij za njihovo proizvodnjo tudi s pomočjo računalniško podprtnih tehnologij.
 • Usposobiti diplomante druge stopnje za management procesov, projektov in kakovosti.
 • Usposobiti diplomante druge stopnje za raziskovalno in razvojno delo ter omogočiti pridobivanje znanja, raziskovalnih izkušenj in kompetenc za samostojno pripravo, vodenje izvajanja projektov in predstavitvenih dosežkov.

 

Cilj izbirnih modulov je poglabljanje znanja na izbranem področju:

 • Strukturni polimeri in kompoziti,
 • Polimeri v medicini in okolju,
 • Napredne polimerizacijske metode in aplikacije.

Program je usklajen z načeli Bolonjske deklaracije, izhaja iz ugotovitev projekta Tuning educational structures in Europe ter zasleduje cilje Lizbonske strategije.

 

Kompetence diplomantov

Splošne kompetence, ki jih diplomant druge stopnje pridobi s programom, so:

 • Sposobnost demonstriranja poglobljenega znanja in razumevanja bistvenih dejstev, konceptov, principov in teorij, ki se nanašajo na področja študija na 2. stopnji.
 • Sposobnost uporabe znanja in metodologij pri reševanju kvalitativnih in kvantitativnih kompleksnih problemov ter v novem in manj znanem ter multidisciplinarnem kontekstu.
 • Obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov, procesov ter razvoj kritične in samokritične presoje. Sposobnost strokovne analize in sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic.
 • Sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst stroke.
 • Objektivnost pri doseganju, vrednotenju rezultatov in predstavitvi raziskovalnih rezultatov.
 • Avtonomnost pri strokovnem delu.
 • Sposobnost reševanja multidisciplinarnih problemov v sodelovanju z ožjimi sodelavci ter sodelujočimi iz drugih delovnih okolij in področij.
 • Obvladovanje informacijskih tehnologij za uspešno strokovno delo, tudi za vodenje ter izvajanje industrijskih in raziskovalno/razvojnih projektov.
 • Sposobnost oblikovanja strokovnega mnenja; v primerih, ko razpolagajo s pomanjkljivimi ali omejenimi informacijami, te znajo poiskati.
 • Usposobljenost za jasno in učinkovito komuniciranje/sporočanje zaključkov, utemeljitev in znanja za strokovno in laično javnost.
 • Etična refleksija in zavezanost k profesionalni etiki.
 • Sposobnost strokovnega sodelovanja in učinkovitega komuniciranja tudi v mednarodnem okolju (v tujem jeziku) ter sposobnost organiziranja dela in za timsko delo.
 • Prevzemanje odgovornosti za lasten profesionalni razvoj in vseživljenjsko učenje.
 • Znanja in kompetence za nadaljevanje študija na 3. stopnji.

 

Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom:

 

 • Obvladovanje širokega in poglobljenega znanja o polimernih materialih, proizvodnji, modifikaciji in predelavi polimernih materialov, primerno za ustvarjanje inovacij, novih idej in uporabo pridobljenega znanja v industrijsko in raziskovalno/razvojno okolje.
 • Sposobnost uporabe znanja v novem in manj znanem ter multidisciplinarnem kontekstu na področju tehnologije polimernih materialov.
 • Spretnosti za vodenje in izvajanje laboratorijskih postopkov ter poznavanje instrumentov in njihovega delovanja za izvajanje analiz in za ovrednotenje rezultatov.
 • Sposobnost vodenja in izvajanja projektov na laboratorijski, pilotni in industrijski ravni.
 • Sposobnost za samostojno in varno izvajanje eksperimentalnega dela ter za vrednotenje eksperimentalnih postopkov in rezultatov.
 • Znanje in kompetence, ki ustrezajo zahtevam naprednih tehnologij in uporab s področja tehnologije polimernih materialov in sorodnih področij.
 • Poznavanje analitskih metod za karakterizacijo polimerov in polimernih materialov ter sposobnost interpretacije rezultatov analiz.
 • Razumevanje pomembnosti trajnostnega razvoja in trajnostne pridelave in uporabe polimernih materialov ter sposobnost načrtovanja produktov iz polimernih materialov z upoštevanjem trajnostnega razvoja.
 • Sposobnost razumevanja odnosov med zgradbo, mikrostrukturo in lastnostmi kovinskih in nekovinskih materialov.
 • Poznavanje pomena dodatkov polimernim materialov nano dimenzij ter razumevanje nano efektov.
 • Razumevanje pomena in izvora polimernih materialov iz obnovljivih virov.
 • Razumevanje pomena biorazgradljivosti in biozdružljivosti pri uporabi polimerov v biomedicini.
 • Sposobnost povezave površinske strukture polimernega materiala z adhezijskimi lastnostmi ter poznavanje postopkov karakterizacije površin.
 • Poznavanje priprave in predelave večkomponentnih polimernih materialov.
 • Poznavanje in razumevanje pomembnosti kakovostnega oblikovanja in konstruiranja polimernih izdelkov in orodij.
 • Teoretično in praktično poznavanje in razumevanje reoloških zakonitosti za potrebe načrtovanja procesov predelave polimerov.
 • Poznavanje teorije in prakse numeričnih metod za potrebe reševanja konstrukcijskih problemov pri predelavi polimerov.
 • Razumevanje celovitosti poslovnega okolja v organizacijah in povezanosti med različnimi managerskimi procesi v njem ter sposobnost uporabe tega znanja, predvsem znanja o projektnem delu, managementu proizvodnje, delu z ljudmi in obvladovanju sprememb v praksi.
 • Sposobnost razumevanja, kritične analize, sinteze in uporabe teoretičnih in aplikativnih znanj managementa kakovosti v poslovnem in proizvodnem okolju ter razumevanje uvajanja sistema managementa kakovosti v specifične proizvodne procese razvoja, izdelave in prodaje.

Predmetnospecifične kompetence izhajajo iz ugotovitev projekta Tuning educational structures in Europe, Meril za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov in ECTN - European Chemistry Thematic Network Asociation.

 

Strokovni naslov

 • magister inženir tehnologije polimerov 
 • magistrica inženirka tehnologije polimerov 
 • krajša oblika: mag. inž. tehnol. polim.
vpis-ppogoj

Predmetnik

Študent opravi vse obveznosti in dokonča študij Tehnologija polimerov, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in zbere najmanj 120 kreditnih točk.Obenem ima študent možnost, da lahko 12 kreditnih točk zbere glede na svoje želje in interese.

Oglej si predmetnik >

PREDSTAVITVENI ZBORNIK

Več informacij o Magistrskem študijskem programu Tehnologija polimerov si lahko preberete v našem PREDSTAVITVENEM ZBORNIKU.

Informativna prijava

 • Si želite študirati v sodobnem okolju, na sodobni opremi, kjer študenti niso le številke?
 • Delate v podjetju, ki predeluje polimerne materiale?
 • Imate končan študij strojništva, kemije ali kaj sorodnega in opažate, da vam primanjkuje znanj s področja polimernih materialov, tehnologij in mehkih znanj za vodenje oddelka, proizvodnje, …?

Ste odgovorili z DA in ŽELITE VEČ INFORMACIJ? – IZPOLNITE INFORMATIVNO PRIJAVO IN POSLALI VAM BOMO PODROBNE INFORMACIJE O ŠTUDIJU, POGOJIH VPISA IN STROŠKIH!

Informativna prijava

omejitev

Pogoji za napredovanje

Študent magistrskega študijskega programa Tehnologija polimerov mora za uspešno napredovanje iz 1. v 2. letnik zbrati vsaj 45 kreditnih točk iz študijskih obveznosti 1. letnika. Poleg tega mora študent opraviti še vse predvidene obveznosti pri predmetih:

 • Znanost o materialih,
 • Lastnosti in karakterizacija polimerov in polimernih materialov.

 

Ponavljanje letnika

Študent lahko ponavlja letnik v primeru, da zbere vsaj 30 kreditnih točk od vseh predvidenih obveznosti posameznega letnika študijskega programa.

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
 • English