Tehnologija polimerov II. stopnja

Tehnologija polimerov II. stopnja

Magistrski študijski program II. stopnje TEHNOLOGIJA POLIMEROV

Diplomant si pridobi naslov magister inženir oziroma magistrica inženirka tehnologije polimerov.

Magistrski študijski program Tehnologija polimerov je zaokrožen interdisciplinarni izobraževalni program, ki povezuje temeljna in aplikativna znanja s področja materialov, strojništva, managementa in sodobnih informacijskih tehnologij. Gospodarstvu in raziskovalni sferi ponuja vrhunske kritično razmišljujoče strokovnjake na področju tehnologij polimerov.

V magistrski študijski program se lahko vpišejo diplomanti študijskih programov prve stopnje ustreznih strokovnih področij (vsi programi znotraj klasifikacije področja izobraževanja Klasius P-16 (Statistični urad RS[1]): 05 Naravoslovje, matematika in statistika, 07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo ter 08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo.) oziroma diplomanti programov z drugih področij, če pred vpisom opravijo določene diferencialne izpite.

ura

Trajanje študija

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS.

nacin

Izbirni predmeti

 

Študenti lahko izbirajo v 2. letniku izmed 20 izbirnih predmetov 4 izbirne predmete iz nabora naslednjih izbirnih predmetov:

 • Izbira materiala in dizajn
 • Polnila, dodatki in kompavndiranje
 • Lahki konstrukcijski materiali
 • Površine in medpovršine polimernih materialov
 • Napredne tehnologije brizganja
 • Proizvodni menedžment
 • Oblikovanje izdelkov s 3D modeliranjem in prototipnimi tehnologijami
 • Računalniško podprto upravljanje življenjskega cikla izdelka
 • Polimeri v trajnostnem razvoju
 • Ravnanje z odpadki polimernih materialov
 • Keramika in kovine
 • Reološke simulacije v tehnologiji polimerov
 • Numerične metode v tehnologiji polimerov
 • Sistematičen razvoj izdelkov s tehnologijo brizganja
 • Embalažne tehnologije
 • Standardizacija in zakonodaja na področju polimernih izdelkov
 • Polimeri iz obnovljivih virov
 • Tehnologije ekstruzije in kompavndiranja
 • Menedžment procesov
 • Tehnologije naknadne obdelave
kraj

Cilji in kompetence

Magistrski študijski program Tehnologija polimerov je zaokrožen interdisciplinarni izobraževalni program, ki povezuje temeljna in aplikativna znanja s področja materialov, strojništva, managementa in sodobnih informacijskih tehnologij. Gospodarstvu in raziskovalni sferi ponuja vrhunske kritično razmišljujoče strokovnjake na področju tehnologij polimerov.

 

Temeljni cilji magistrskega študijskega programa:

 • Krepitev slovenskega gospodarstva in ustvarjanje novega znanja s strokovnjaki, sposobnimi interdisciplinarnega dela tako v nacionalnem kot mednarodnem okolju.
 • Izobraziti vrhunske strokovnjake s poglobljenim znanjem s področja polimernih materialov in tehnologij, ki bodo usposobljeni za:

- samostojno reševanje kompleksnih izzivov,

- samostojno razvojno raziskovalno delo v podjetjih in raziskovalnih institucijah,

- vodenje zahtevnih raziskovalnih in industrijskih projektov in učinkovito vodenje procesov.

 • Vzpodbujati željo po vseživljenjskem pridobivanju znanja in učenju.
 • Razviti sposobnost interdisciplinarnega povezovanja in kritičnega razmišljanja.
 • Podati odlične temelje za študij na 3. stopnji tehnologije polimerov in naravoslovnotehničnih smeri.

 

Splošne kompetence diplomantov

Splošne kompetence, ki jih diplomant druge stopnje pridobi s programom, so:

 • Sposobnost uporabe pridobljenega teoretičnega znanja v praksi.
 • Sposobnost analitičnega in sintetičnega mišljenja na podlagi rezultatov in dokazljivih dejstev.
 • Sposobnost za kritično in samokritično razmišljanje.
 • Sposobnost prepoznave, predstavitve in rešitve problemov na svojem področju dela.
 • Sposobnost za ocenjevanje in zagotavljanje kakovosti dela.
 • Sposobnost prilagajanja novim situacijam za izboljšanje kakovosti dela.
 • Usposobljenost za spremljanje strokovne/znanstvene literature na svojem področju ter za prenos izsledkov v prakso.
 • Usposobljenost raziskovanja na ustrezni strokovni ravni.
 • Sposobnost predlaganja in izvajanja pobud ter spodbujanja podjetniške in intelektualne radovednosti.
 • Sposobnost za konstruktivno interakcijo z drugimi, ne glede na njihovo kulturno ozadje, spoštovanje različnosti.
 • Usposobljenost za delo v mednarodnem okolju.
 • Sposobnost za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije za obdelavo in obvladovanje informacij (management informacij).
 • Sposobnost za kompetentno javno predstavitev svojih zamisli.
 • Sposobnost komuniciranja s sodelavci in strokovnjaki drugih disciplin.
 • Sposobnost učinkovitega komuniciranja, tudi v tujem jeziku, z uporabo modernih predstavitvenih orodij.
 • Sposobnost za samostojno in timsko delo.
 • Sposobnost udejanjanja vseživljenjskega učenja.
 • Razvita profesionalna, etična in okoljska odgovornost.
 • Sposobnost uporabe znanja v novem in manj znanem ter multidisciplinarnem kontekstu.

 

Predmetno-specifične kompetence

Diplomant z zaključenim študijskim programom Tehnologija polimerov, 2. stopnja, bo imel naslednja znanja in sposobnosti:

 • Široko in poglobljeno znanje o polimernih materialih, sintezi polimerov, pripravi polimernih materialov, modifikaciji in predelavi polimernih materialov, ki bo podlaga za vključevanje inovacij, novih idej in prenosa pridobljenega znanja v industrijsko in raziskovalno/razvojno okolje.
 • Usposobljenost za samostojno in varno izvajanje eksperimentalnega dela, za vrednotenje eksperimentalnih postopkov in rezultatov ter za statistično vrednotenje rezultatov, pridobljenih z meritvami.
 • Poznavanje naprednih/specialnih tehnoloških procesov in postopkov s področja tehnologije polimernih materialov in sorodnih področij.
 • Poznavanje ključnih tehnologij pri predelavi polimerov, delovanja orodij in oskrbe sistemov v proizvodnji polimernih polizdelkov in izdelkov.
 • Poznavanje tehnologij predelave polimernih materialov, s poudarkom na tehnologijah, ki so uporabljene v industriji in poznavanje ključnih procesov predelave polimernih materialov v skladu s smernicami Industrije 4.0; sposobnost izvajanja analize procesov, ter sinteze potrebnih korekcij.
 • Poznavanje priprave in predelave večkomponentnih polimernih materialov.
 • Poznavanje analitskih metod za karakterizacijo polimerov in polimernih materialov in določanje njihovih lastnosti ter sposobnost interpretacije rezultatov.
 • Razumevanje pomembnosti vira osnovnih surovin za sintezo polimerov, trajnostnega razvoja, trajnostne pridelave in uporabe polimernih materialov ter sposobnost načrtovanja produktov iz polimernih materialov z upoštevanjem trajnostnega razvoja.
 • Poznavanje pomena dodatkov in polnil na lastnosti in uporabo polimernih materialov.
 • Poznavanje temeljnih in uporabnih znanj o površinskih in medpovršinskih pojavih in sposobnost povezave površinske strukture polimernega materiala z adhezijskimi lastnostmi ter poznavanje postopkov karakterizacije površin.
 • Pridobljeno poglobljeno teoretično in praktično znanje o obnašanju toka polimerov pod vplivom strižnih sil, najnovejših reoloških zakonih, praktično reološko karakterizacijo in njeno aplikacijo v procesih simuliranja tečenja plastičnih materialov za načrtovanje procesov predelave polimerov.
 • Sposobnost kritičnega branja tehniške dokumentacije.
 • Poznavanje in razumevanje pomembnosti kakovostnega oblikovanja in konstruiranja izdelkov iz polimernih materialov.
 • Poznavanje 3D modeliranja in sposobnost kritične ocene rezultatov simulacij ter definiranja ukrepov za korekcijo.
 • Sposobnost razumevanja pomena digitalizacije proizvodnih postopkov in medsebojne odvisnosti v proizvodnem okolju.
 • Sposobnost analiziranja podatkov in njihovega modeliranja, vrednotenja in integracije v proizvodni proces v skladu s smernicami Industrije 4.0.
 • Poznavanje metod avtomatizacije proizvodnih postopkov v polimerni industriji s ciljem zajemanja obdelave in vrednotenja podatkov.
 • Sposobnost razumevanja, kritične analize, sinteze in uporabe teoretičnih in aplikativnih znanj managementa kakovosti v poslovnem in proizvodnem okolju ter razumevanje uvajanja sistema managementa kakovosti v specifične proizvodne procese razvoja, izdelave in prodaje.
 • Poznavanje pomembnosti povezave in integracije vseh dokumentov v fazi razvoja novega izdelka, medsebojnega usklajevanja in nadgrajevanja dokumentacije z najnovejšimi verzijami in pomena arhiviranja.
 • Poznavanje sistemskega inženiringa, upravljanja izdelkov in portfelja izdelkov, načrtovanja izdelkov, upravljanja tehnologije proizvodnje, upravljanja podatkov in datotek izdelkov.

Specifične kompetence v ožjem smislu so navedene v učnih načrtih posameznih predmetov. Glede na izbirne predmete lahko študent pridobi predmetno-specifične kompetence na področjih polimernih nanokompozitov, uporabe polimerov v biomedicini in za napredne aplikacije, lahkih konstrukcijskih materialov, embalažnih tehnologij, posebnih tehnologij predelave, tehnologij naknadne obdelave, računalniško podprtega upravljanja življenjskega cikla izdelkov, oblikovanja izdelkov s 3D modeliranjem in prototipnimi tehnologijami, numeričnih metod in simulacij v tehnologiji polimerov in proizvodnega managementa.

 

Strokovni naslov

 • magister inženir tehnologije polimerov 
 • magistrica inženirka tehnologije polimerov 
 • krajša oblika: mag. inž. tehnol. polim.
vpis-ppogoj

Predmetnik

Študent opravi vse obveznosti in dokonča študij Tehnologija polimerov, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in zbere najmanj 120 kreditnih točk.Obenem ima študent možnost, da lahko 12 kreditnih točk zbere glede na svoje želje in interese.

Oglej si predmetnik >

PREDSTAVITVENI ZBORNIK

Več informacij o magistrskem študijskem programu Tehnologija polimerov si lahko preberete v našem Predstavitvenem zborniku.

Informativna prijava

 • Si želite študirati v sodobnem okolju, na sodobni opremi, kjer študenti niso le številke?
 • Delate v podjetju, ki predeluje polimerne materiale?
 • Imate končan študij strojništva, kemije ali kaj sorodnega in opažate, da vam primanjkuje znanj s področja polimernih materialov, tehnologij in mehkih znanj za vodenje oddelka, proizvodnje, …?


Ste odgovorili z DA in ŽELITE VEČ INFORMACIJ? – IZPOLNITE INFORMATIVNO PRIJAVO IN POSLALI VAM BOMO PODROBNE INFORMACIJE O ŠTUDIJU, POGOJIH VPISA IN STROŠKIH!

Informativna prijava

omejitev

Pogoji za napredovanje

Študent lahko v enem semestru zbere največ 30 kreditnih točk, v študijskem letu 60 kreditnih točk. Skupaj mora študent zbrati do zaključka študijskega procesa 120 kreditnih točk. Študent lahko napreduje iz letnika v letnik (s posebnimi pogoji za vsak letnik posebej) tudi če zbere manj kot 60 kreditnih točk v študijskem letu. Študent mora zbrati za napredovanje v naslednji letnik vsaj 83 % kreditnih točk enega študijskega leta (50 kreditnih točk).

 

Pogoji za napredovanje v 2. letnik

Študent lahko napreduje v 2. letnik, če je zbral vsaj 83 % predvidenih kreditnih točk v 1. letniku, 50 kreditnih točk, in opravil obveznosti iz naslednjih predmetov:

 • Tehnologije predelave polimernih materialov,
 • Polimerni materiali in
 • Izbrana poglavja iz fizike in matematike.

 

Ponavljanje letnika

Študent lahko ponavlja letnik v primeru, da zbere vsaj 30 kreditnih točk od vseh predvidenih obveznosti posameznega letnika študijskega programa.

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
 • English