Vpis

Vpis

Vpis

Osnovne informacije o letošnjem razpisu za vpis v dodiplomski in magistrski študijski program Tehnologija polimerov.

Informacije in pomoč

Za vse dodatne informacije oziroma pomoč pri vpisnem postopku se lahko obrnete na Referat za študentske in študijske zadeve:

 

 

Vpis - DODIPLOMSKI ŠTUDIJ Vpis - MAGISTRSKI ŠTUDIJ

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje tehnologija polimerov

Informativni dnevi za redni in izredni študij

Ozare 19, Slovenj Gradec

 • 16. 2. 2024 ob 11.00 in 15.00
 • 17. 2. 2024 ob 11.00
 • 23. 8. 2024 ob 16.00

Informativna prijava

Trajanje študija

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Vpisni pogoji

V visokošolski strokovni študijski program Tehnologija polimerov se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi 60% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk.

Jezik poučevanja

Študij poteka v slovenskem jeziku. Od kandidatov pričakujemo znanje na nivoju splošnega razumevanja. Fakulteta si pridržuje pravico, da lahko od kandidatov pred izbirnim postopkom in vpisom zahteva potrdilo o znanju slovenskega jezika pooblaščene institucije. Kandidata, ki ne izpolnjuje pogoja znanja slovenskega jezika, lahko izloči iz izbirnega postopka in vpisa.

Način študija

Fakulteta za tehnologijo polimerov izvaja redni in izredni študij. Redni študij se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat fakultete, izredni študij pa poteka (prilagojeno zaposlenim študentom) po posebnem razporedu tako, da se predavanja in vaje izvajajo praviloma ob koncu tedna, in sicer ob petkih popoldne in ob sobotah dopoldne.

Kraj izvedbe študija

Redni in izredni študij se izvaja na sedežu fakultete v Slovenj Gradcu. Izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 10 študentov. V primeru manjšega vpisa, se lahko upravni odbor fakultete odloči, da študij izvaja v manjši skupini.

Vpisna mesta

  Redni Izredni
Tehnologija polimerov – visokošolski strokovni program Slovenj Gradec 40 40

Nadaljevanje študija po merilih za prehode – Program prve stopnje

Vpis v 2. letnik

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »1.3. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«, način prijave pa v točki »3. Način prijave« Skupnih določb razpisa.

O možnostih nadaljevanja študija po merilih za prehode si lahko preberete v Merilih za prehode med študijskimi programi, ki so objavljena na spletni strani fakultete.

Vpisna mesta

  Redni Izredni

Tehnologija polimerov VS

(2. letnik) 

Število vpisnih mest je omejeno z razpisanimi vpisnimi mesti za 1. letnik generacije Število vpisnih mest je omejeno z razpisanimi vpisnimi mesti za 1. letnik generacije

Predlagana vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva – študijsko leto 2024/2025, Tehnologija polimerov, I. stopja

Redni Izredni
2 2

Predlagana vpisna mesta za državljane držav Zahodnega Balkana – študijsko leto 2024/2025, Tehnologija polimerov, I. stopja

Redni Izredni
2 2
98%
Zaposljivost diplomantov 6 mesecev po diplomiranju

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM druge stopnje tehnologija POLIMEROV

Informativni dnevi za vpis

 • 16. 2. 2024 ob 17.00
 • 17. 2. 2024 ob 9:00
 • 13. 9. 2024 ob 16.00

Informativna prijava

Trajanje študija

Študij traja 2 leti (štiri semestre pedagoškega procesa) in obsega 120 kreditnih točk po ECTS.

Strokovni naslov

 • magister inženir tehnologije polimerov
 • magistrica inženirka tehnologije polimerov

Vpisni pogoji

V magistrski študijski program druge stopnje Tehnologija polimerov se lahko vpiše, kdor je opravil:

 • Študijski program prve stopnje ustreznih strokovnih področij: vsi programi znotraj klasifikacije področja izobraževanja Klasius P-16 (Statistični urad RS[1]): 05 Naravoslovje, matematika in statistika, 07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo ter 08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo.
 • Študijski program prve stopnje drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora obveznosti, ki jih določi Komisija za študijske zadeve FTPO.
 • Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, za ustrezna strokovna področja, ki so navedena v prvi alineji.
 • Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, za druga strokovna področja, če je kandidat pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10 do 60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora obveznosti, ki jih določi Komisija za študijske zadeve FTPO.
 • Univerzitetni študijski program ali program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, za ustrezna strokovna področja, navedena v prvi alineji. Kandidatu se znotraj študijskega programa lahko prizna do 60 ECTS, v skladu s pravili FTPO, kandidat pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.

 

Vpisna mesta za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU:

   Redni   Izredni 
Tehnologija polimerov – magistrski študijski program 2. stopnje 25 30

Izredni študij magistrskega študijskega programa druge stopnje Tehnologija polimerov se bo izvajal, če se bo vpisalo najmanj 10 študentov. V primeru manjšega vpisa se lahko upravni odbori odloči, da se študij izvaja.

 

Kraj izvedbe študija

Slovenj Gradec

 

Roki za prijavo na razpis

Prvi prijavni rok traja od 1. 4. 2024 do 25. 8. 2024.

Drugi prijavni rok traja od 9. 9. 2024 do 23. 9. 2024.

 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa:

V primeru omejitve vpisa bo pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program upoštevan uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena študija – 80 % in ocena diplomskega dela – 20 %). V kolikor študijski program prve stopnje ne vsebuje diplomskega dela, se upošteva samo povprečna ocena študija.

 

Način oddaje prijave

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava.

Vpisni roki

Kandidati bodo o vpisu obveščeni pisno po zaključku prijavnega roka. Vpis bo potekal najkasneje do 30. 9. 2024.

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
 • English