Vpis

Vpis

Vpis 2021/2022

Osnovne informacije o letošnjem razpisu za vpis v dodiplomski in magistrski študijski program Tehnologija polimerov.

Informacije in pomoč

Za vse dodatne informacije oziroma pomoč pri vpisnem postopku se lahko obrnete na Referat za študentske in študijske zadeve:

 

 

Vpis - DODIPLOMSKI ŠTUDIJ Vpis - MAGISTRSKI ŠTUDIJ

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje tehnologija polimerov

Informativni dnevi za redni in izredni študij

Ozare 19, Slovenj Gradec

 • 11. 2. 2022 ob 11.00 in 16.00
 • 12. 2. 2022 ob 10.00
 • 19. 8. 2022 ob 16.00

Informativna prijava

Trajanje študija

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Vpisni pogoji

V visokošolski strokovni študijski program Tehnologija polimerov se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi 60% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk.

Način študija

Fakulteta za tehnologijo polimerov izvaja redni in izredni študij. Redni študij se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat fakultete, izredni študij pa poteka (prilagojeno zaposlenim študentom) po posebnem razporedu tako, da se predavanja in vaje izvajajo praviloma ob koncu tedna, in sicer ob petkih popoldne in ob sobotah dopoldne.

Kraj izvedbe študija

Redni in izredni študij se izvaja na sedežu fakultete v Slovenj Gradcu. Izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 10 študentov. V primeru manjšega vpisa, se lahko upravni odbor fakultete odloči, da študij izvaja v manjši skupini.

Vpisna mesta

  Redni Izredni
Tehnologija polimerov – visokošolski strokovni program Slovenj Gradec 40 40

Nadaljevanje študija po merilih za prehode – Program prve stopnje

Vpis v 2. letnik

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.

O možnostih nadaljevanja študija po merilih za prehode si lahko preberete v Merilih za prehode med študijskimi programi, ki so objavljena na spletni strani fakultete.

Vpisna mesta

  Redni Izredni
Tehnologija polimerov VS (2. letnik) – program prve stopnje Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik 30

Predlagana vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva – študijsko leto 2022/2023, Tehnologija polimerov, I. stopja

Redni Izredni
2 2

Predlagana vpisna mesta za tuje državljane – študijsko leto 2022/2023, Tehnologija polimerov, I. stopja

Redni Izredni
2 2
98%
Zaposljivost diplomantov 6 mesecev po diplomiranju

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM druge stopnje tehnologija POLIMEROV

Informativni dnevi za vpis

 • 12. 2. 2022 ob 9.00
 • 2. 9. 2022 ob 16.00

Več informacij o magistrskem študijskem programu druge stopnje Tehnologija polimerov najdete v predstavitvenem zborniku.

Informativna prijava

Trajanje študija

Študij traja 2 leti (štiri semestre pedagoškega procesa) in obsega 120 kreditnih točk po ECTS.

Strokovni naslov

 • magister inženir tehnologije polimerov
 • magistrica inženirka tehnologije polimerov

Vpisni pogoji

V magistrski študijski program druge stopnje Tehnologija polimerov se lahko vpiše, kdor je opravil:

 • študijski program prve stopnje ustreznih strokovnih področij (tehnologija polimerov, strojništvo, kemija, kemijska tehnologija in inženirstvo) oziroma
 • študijski program prve stopnje drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Vpisna mesta

  Izredni
Tehnologija polimerov – magistrski študijski program 2. stopnje 30

Predlagana vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane – študijsko leto 2022/2023, Tehnologija polimerov, II. stopja

  Izredni
Tehnologija polimerov – magistrski študijski program 2. stopnje 3

Izredni študij magistrskega študijskega programa druge stopnje Tehnologija polimerov se bo izvajal, če se bo vpisalo najmanj 10 študentov. V primeru manjšega vpisa se lahko upravni odbori odloči, da se študij izvaja.

Kraj izvedbe študija

Slovenj Gradec

Rok za prijavo na razpis

Prijavni rok traja od 1. 6. 2021 do 24. 9. 2021.

Če bo prijav več, kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani glede na:

 • doseženo oceno pri diplomi (20%) in
 • povprečno oceno študija (80%).

Način oddaje prijave

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Če se kandidat prijavlja:

 • s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti.
 • če se kandidat prijavlja z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: AAI-račun), natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti.
 • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.

Kot priloge priložite overjeno kopijo diplome in originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena in ocena diplomske naloge, oziroma overjeno kopijo Priloge k diplomi.

Kot pravočasna se upošteva:

 • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in
 • prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do zaključka prijavnega roka,
 • prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana do zaključka prijavnega roka na naslov:

  Fakulteta za tehnologijo polimerov
  Ozare 19
  2380 Slovenj Gradec

Vpisni roki

Kandidati bodo o vpisu obveščeni pisno po zaključku prijavnega roka. Vpisi bodo potekali najkasneje do 30. 9. 2021 oz. do 30. 10. 2021.

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
 • English