Zaključeni projekti

Zaključeni projekti
Infrastrukturni program

Infrastrukturni program

Infrastrukturni program nudi podporo projektom FTPO ter projektom in programom drugih raziskovalnih organizacij ter zainteresiranim posameznikom, podjetjem in ostalim tako v Sloveniji kot širše. Infrastrukturna podpora v obsegu 1,5 FTE je bila fakulteti prvič odobrena v letih 2013-2014, nadalje je bilo fakulteti odobreno sofinanciranje tudi za obdobje 2015-2020.

Področje infrastrukturnega programa FTPO je usklajeno s strateškimi dokumenti RS in EU (ReRIS11-20, Obzorje 2020, SPS RS,…), z načeli trajnostnega razvoja in nizkoogljične družbe ter z razvojnimi vizijami slovenske polimerne in sorodnih industrij. Polimerni materiali in tehnologije njihove predelave so identificirani, kot:

 • ena od ključnih kompetenc slovenskega gospodarstva (več kot 1300 podjetij v RS, ki se ukvarjajo s tem področjem);
 • prednostno področje za vlaganje v raziskave in razvoj;
 • ena od glavnih omogočitvenih tehnologij, ki so potrebne za podporo inovacijam v vse sektorjih;
 • ključno področje, ki omogoča oziroma pogojuje razvoj naprednih tehnologij v vseh hitrorazvijajočih panogah (avtomobilska industrija, IKT, okoljske tehnologije, orodjarstvo, izdelava produktov za medicino, mali gospodinjski aparati, …).

Vsebina IP FTPO je vezana na razvoj, načrtovanje in sintezo naprednih polimernih materialov s prilagojenimi specifičnimi funkcionalnimi lastnostmi ter njihovo najnaprednejšo strukturirano procesiranje in napredno karakterizacijo v vseh fazah razvojega in življenjskega cikla.

V te namene ima FTPO na voljo najmodernejšo vrhunsko in v določenih primerih edinstveno znanstvenoraziskovalno opremo (FTIR spektrometer, TGA, enota za povezavo FTIR in TGA, inštrument za merjenje toplotne prevodnosti, dodatno brizgalno enoto za stroj za brizganje, trgalni stoj, ekstruder z granulatorjem, komoro za staranje polimerov, respirometer, UV komoro, dinamični mehanski analizator, Flash DSC, …), ki omogoča celostno in strukturirano usmerjeno izvajanje raziskovalno-razvojnih aktivnosti na obravnavanem področju. Od razvoja/sinteze materiala/mešanic/kompozitov, njegove predelave in brizganja testnih kosov, karakterizacije mehanskih, termičnih in kemijskih lastnosti na predelanih kosih ter testiranje okoljskih vplivov testnih kosov/produktov, njihove biorazgradnje ter LCA analizo. Več informacij o sami opremi najdete tukaj

Infrastrukturni program omogoča raziskovalne in razvojne aktivnosti na številnih strateško pomembnih področjih, ki so kakorkoli vezana na polimerne materiale in podpira oziroma pripomore k hitrejšemu razvoju podjetij na obravnavanih področjih ter s tem k zvišanju konkurenčnih prednosti Slovenije v globalnem svetu.

Na FTPO imamo za te namene na voljo tri laboratorije, in sicer:

 • Laboratorij za polimere,
 • Laboratorij predelavo polimernih materialov,
 • Laboratorij a karakterizacijo polimerov,
 • Laboratorij za mehansko karakterizacijo in
 • Laboratorij za predelavo polimerov.

Omenjeni laboratoriji so sodobno opremljeni, pri čemer omogočajo vrhunsko znanstveno in aplikativno raziskovalno in razvojno dejavnost ter sočasno odlično pedagoško delovanje. Celoten sistem je edinstven v Sloveniji in širši regiji, saj je delo laboratorijev med seboj horizontalno usklajeno in omogoča celostno obravnavo problemov od sinteze materiala, kompoundiranja in izdelave granulata, predelave na brizgalnem stroju, karakterizacije v vseh fazah razvoja materiala/izdelka ter testiranja okoljskih vplivov, biorazgradnje in LCA analize. To omogoča zelo učinkovito raziskovalno delo in visoko stopnjo odzivnosti. Z nudenjem infrastrukturne podpore podjetjem želimo vzpodbuditi in okrepiti sodelovanje med industrijo in institucijami znanja ter s tem pospešiti pretok najnaprednejšega znanja v industrijo ter tako prispevati h konkurenčnosti gospodarstva in hitrejši gospodarski rasti tako v lokalnem, kot v širšem slovenskem prostoru.

Poleg tega želimo z različnimi promocijskimi aktivnostmi (dnevi odprtih vrat, s predstavitvami področja in raziskovalnega dela v laboratorijih FTPO, predstavitev in enostavnejših eksperimentov na srednjih in osnovnih šolah,…) prispevati k popularizaciji področja ter naravoslovno-tehničnih poklicev ter znanosti na splošno med mladimi in širšo javnostjo.

Fakulteta za tehnologijo polimerov predstavlja celovito inovacijsko infrastrukturno okolje, ki podjetjem omogoča, da nove ideje, ki temeljijo na vrhunskih temeljnih znanjih in niso del obstoječega proizvodnega in razvojnega programa podjetij, pripeljejo do tržnega uspeha. Usmeritve FTPO so skladne z Bolonjsko deklaracijo, strategija delovanja je sodobno zastavljena in primerljiva s sorodnimi programi iz EU in Združenih držav Amerike. Še več, odseva posebnosti oz. potrebe domačega gospodarstva, upoštevajoč smernice Evropske unije.

Glavni poudarek Infrastrukturnega programa tehnologija polimerov je namenjen razvoju in obvladovanju tehnologij izdelave polimerov ter njihovi karakterizaciji.

Vsebina infrastrukturnega programa FTPO je vezana na vzpostavitev integriranega sistema, ki omogoča generiranje in širjenje tehničnih, tehnoloških, organizacijskih in drugih znanj na področju polimernih materialov in pripadajočih tehnologij, potrebnih za realizacijo strateških ciljev infrastrukturnega programa. Z integralnim pristopom k raziskovalnemu in izobraževalnemu delu, ki temelji na sodelovanju med raziskovalnimi inštitucijami in visoko tehnološko usmerjenimi podjetji bomo na Koroškem in v širši regiji ustvarili vrhunski center znanja na področju polimernih materialov in pripadajočih tehnologij.  

 

Delo infrastrukturnega programa je razdeljeno na več sklopov, in sicer:

 • sinteza polimernih materialov v laboratorijskem merilu,
 • priprava kompozitnih materialov in
 • karakterizacija polimernih materialov.

Infrastrukturni program predstavlja podporo projektom, ki potekajo na FTPO ter vsem ostalim zainteresiranim (raziskovalnim organizacijam, podjetjem in posameznikom) tako v Sloveniji kot širše.

Možnosti infrastrukturne podpore so širši zainteresirani javnosti predstavljene na konferencah, seminarjih, delavnicah in dnevih odprtih vrat ter na individualnih predstavitvah deležnikom, ki delujejo na področju infrastrukturnega programa. Tako je bilo vzpostavljenih več povezav s tujimi raziskovalnimi inštitucijami. Povezave so bile v nekaj primerih nadgrajene do te mere, da so bili prijavljeni trije skupni projekti in realiziranih več kot trideset projektov s podjetji, zlasti na območju Slovenije in Avstrije.

Infrastrukturna skupina nudi podporo pri nakupu nove opreme, njeni uporabi in vzdrževanju le-te. Delo na opremi, vključno z vzdrževanjem je zelo zahtevno, zato je potrebno izvesti dodatna izobraževanja članov infrastrukturne skupine. Zaposleni si znanje pridobivajo tako z organizacijo izobraževanj na opremi v prostorih šole kot tudi z udeležbo na seminarjih in dnevih odprtih vrat pri proizvajalcih laboratorijske opreme in strojev. Pridobljeno znanje člani infrastrukturne skupine prenašajo na ostale zaposlene in s sodelovanjem pri različnih projektih tudi na zaposlene v raziskovalnih inštitucijah in podjetjih.

S pomočjo IP Fakulteta za tehnologijo polimerov aktivno sodeluje z industrijo.

V preteklih dveh letih smo izvedli skupne projekte z več kot tridesetimi podjetji in predstavili raziskovalno opremo in aktivnosti IP več kot 150 podjetjem iz Slovenije in Avstrije.

 

 

 

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
 • English