Knjižnica FTPO

Knjižnica FTPO

Knjižnica FTPO

Knjižnica FTPO je namenjena za študij in izobraževanje študentom, zaposlenim, visokošolskim učiteljem in sodelavcem FTPO ter drugim zunanjim uporabnikom.
Član knjižnice je lahko tudi pravna oseba. V njenem imenu si lahko knjižnično gradivo izposojajo pooblaščeni zastopniki.
Knjižnica FTPO se nahaja v 2. nadstropju, v Referatu za študentske zadeve.

Sodelovanje s CTK

V januarju 2014 je FTPO podpisala pogodbo o sodelovanju s Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani (CTK). Po tej pogodbi se v CTK lahko včlanijo vsi študenti, zaposleni ter ostali visokošolski učitelji in sodelavci FTPO. S tem dobijo pravico do dostopa do tiskanega gradiva in elektronskih informacijskih virov.

Člani lahko z oddaljenim dostopom uporabljajo elektronske informacijske vire, ki so v skladu z licenčnimi določili na voljo vsem vpisanim članom CTK.

Naročilo in prevzem gradiva poteka v Knjižnici FTPO. Če član naroči gradivo preko Moje knjižnice (Cobiss/Opac), ga prevzame sam v CTK v Ljubljani. Člani najdejo podatke o gradivu v katalogu CTK oz. na spletni strani CTK.

Spletne baze

 • Scopus: ​
  • baza abstraktov ter bibliografska in citatna baza.
 • SpringerLink:
  • svetovno najobsežnejša zbirka znanstvenih, tehnoloških in medicinskih revij, knjig in referenčnih del.
 • Nanocomposites:
  • je znanstvena revija z odprtim dostopom do člankov.
 • Cobiss:
  • je lokalna baza podatkov.

Pravilnik knjižnice

Na podlagi sklepa št. 33/2014 o spremembi Pravilnika o knjižnici Fakultete za tehnologijo polimerov je Upravni odbor Fakultete za tehnologijo polimerov dne 2. 12. 2014 sprejel čistopis Pravilnika knjižnice Fakultete za tehnologijo polimerov. Posodobljen je bil dne 7. 2. 2017 s sklepom senata št. 20/2017. Pravilnik si lahko ogledate tukaj

Cenik knjižnice

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za tehnologijo polimerov in na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Fakulteti za tehnologijo polimerov je Upravni odbor FTPO na svoji 2. korespondenčni seji, dne 31. 3. 2023, sprejel Cenik storitev knjižnice Fakultete za tehnologijo polimerov v študijskem letu 2023/2024. Cenik si lahko ogledate tukaj.

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za tehnologijo polimerov in na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Fakulteti za tehnologijo polimerov je Upravni odbor FTPO na svoji 7. korespondenčni seji, dne 28. 3. 2024, sprejel Cenik storitev knjižnice Fakultete za tehnologijo polimerov v študijskem letu 2024/2025. Cenik si lahko ogledate tukaj.

Knjižne novosti

V knjižnici so vam na voljo naslednje nove knjige:

 • Vaupot, Jaka: Vpliv temperature in gostote na mehanske lastnosti ekspandiranega polistirena: magistrsko delo. Slovenj Gradec, 2023.
 •  Ikovic, Živa: Vpliv UV segrevanja na degradacijo cigaretnih filtrov: magistrsko delo. Slovenj Gradec, 2023.
 • Tratnik, Špela: Krožno gospodarjenje z elastomeri: diplomsko delo. Slovenj Gradec, 2023.
 • Dolinšek, Maruša: Študij vpliva reakcijskih pogojev na depolimerizacijo polimlečne kisline: diplomsko delo. Slovenj Gradec, 2023.
 • Perković, Sebastjan: Sinteza oligomerov mlečne kisline z uporabo mikrovalov in depolimerizacija do laktida: diplomsko delo. Slovenj Gradec, 2023.
 •  Marolt, Lucija: Primerjava visokoelastičnih lastnosti gumenih zmesi, merjenih z DMA in TMA: diplomsko delo. Krško, 2023.
 • Slatinek, Tadej: Graftiranje malein anhidrida na polipropilen v trdnem stanj : diplomsko delo. Slovenj Gradec, 2023.
 • Lempl, Mitja: Izboljšava mehanizma za fino regulacijo tež parizonov na ekstruzijskih pihalnih strojih: diplomsko delo. Slovenj Gradec, 2023.
 • Zupanc, Nataša: Izdelava biokompozitov na osnovi agarja in škroba z dodatkom nanoceluloze: diplomsko delo. Slovenj Gradec, 2023.
 • Volk, Štefan: PA66 material card creation in moldex3D software: master thesis. Slovenj Gradec, 2023.
 • Ozimic, Nejc: Optimizing waste material integration: investigating the effect of nonthermal oxygen plasma surface treatment of crumb rubber to improve compatibility with closed-cell polyurethane foam: master thesis. Slovenj Gradec, 2023.
 •  Nenadović, Rebeka: Uporaba trajnostnih poliolefinov za brizgano zaporno embalažo: magistrsko delo. Slovenj Gradec, 2023.
 •  Vidmar, Nejc: Primerjava obstojnosti poliestrov iz tradicionalnih in bioobnovljivih virov v premazih: magistrsko delo. Slovenj Gradec, 2023.
 •  Črešnar, David: Krmiljenje togosti in trdnosti recikliranega polipropilena (rPP) z dodatkom odpadnega papirja s postopkom brizganja: magistrsko delo. Slovenj Gradec, 2023.
 •  Obranovič, Matic: Priprava smole za oplaščenje steklenih vlaken: magistrsko delo. Slovenj Gradec, 2023.
 • Leitinger, Jernej: Termoplastični kompoziti, ojačani z odpadnimi duroplastičnimi kompoziti: diplomsko delo. Slovenj Gradec, 2023.
 • Gregorič, Maruša: Vpliv predelovalnih pogojev na lastnosti izdelkov iz industrijskega reciklata: diplomsko delo. Slovenj Gradec, 2023.
 • Sekavčnik, Matjaž: Raziskava vpliva procesnih parametrov na dolgoročno dimenzijsko stabilnost velikih komponent iz trde poliuretanske pene, izdelanih z ROM tehnologijo: magistrsko delo. Slovenj Gradec, 2023.
 • Bizilj, Nika: Depolimerizacija PET-a z aminolizo: diplomsko delo. Slovenj Gradec, 2023.
 • Oberlintner, Ana: Surface modifications of cellulose nanomaterials : mechanisms, kinetics and their applications : doctoral dissertation: mehanizmi, kinetika in njihove aplikacije: doktorska disertacija. Ljubljana, 2023.
 • Golob, Sabina: Izdelava in karakterizacija termoplastičnih kompozitov iz odpadnega aluminijevega prahu: diplomsko delo. Beltinci, 2023.
 • Podlesnik, Žiga: Konfigurator, optimizacijsko orodje za končni produkt: diplomsko delo. Slovenj Gradec, 2023.
 • Kavčič, Sandi: Določitev optimalnega kompozita za brizganje statorja avtomobilske vodne črpalke: magistrsko delo. Slovenj Gradec, 2023.
 • Etemaj, Leonita: Aminoliza poliamida 6: diplomsko delo. Slovenj Gradec, 2023.
 • Plaznik, Pija: Vpliv temperature na porazdelitev in lastnosti produktov reduktivne depolimerizacije lignina, vira dragocenih bioosnovanih fenolnih spojin: diplomsko delo. Slovenj Gradec, 2023.
 • Mesec, Tilen: Ensuring the functionality and durability of elastomeric components: bachelorʼs thesis. Vrhnika, 2023.
 • Tič, Gašper: Študij vpliva procesnih parametrov in površinske hrapavosti na adhezijo med komponentami pri pretisku termoplastičnega poliuretana na brizgane poliamidne plošče: diplomsko delo. Slovenj Gradec, 2023.
 • Marin, Nela: Vpliv dodatkov na natezno trdnost reciklata LDPE : diplomsko delo. Slovenj Gradec, 2023.
 • Jesenko, Vita: Priprava in karakterizacija izbranih anorganskih pigmentov v podjetju Helios TBLUS, d.o.o. ter primerjava njihovih lastnosti v vezivnih sistemih : diplomsko delo. Slovenj Gradec, 2023.
 • Polajžer, Tjaša: Primerjava optične brezdotične metode merjenja dimenzij industrijskih izdelkov na 3D koordinatnem merilnem stroju z dotično metodo : diplomsko delo. Slovenj Gradec, 2023.
 • Jurše, Maruša: Priprava in karakterizacija mešanic PA6 in novolačne fenolne smole: diplomsko delo. Slovenj Gradec, 2023.
 • Trojar, Jernej: Vpliv laserskega čiščenja in modificiranja površin na mehanske lastnosti epoksi adhezivnih spojev: magistrsko delo. Slovenj Gradec, 2023.
 • Petrič, Matic: Površinska kemija naravnih oksidnih plasti na uporabljenih in novih vzorcih stegneničnih komponent endoproteze kolka iz Ti-6Al-7Nb zlitine: diplomsko delo. Slovenj Gradec, 2023.
 • Nabergoj, Jaka: Graftiranje malein anhidrida na polietilen v trdnem stanju: diplomsko delo. Slovenj Gradec, 2023.
 •  Razvoj embalaže v krožnem gospodarstvu: priročnik / [avtorice, avtorji prispevkov Goran Ambrož ... [et al.]; urednik Jože Volfand; fotografije arhivi podjetij in institucij ... et al.]. Celje, 2019.
 • Brgant, Mitja: Breaking the packaging. 1st ed.. Lesce, 2022.
 • Pečjak, Sonja: Bralne učne strategije. 1. natis. Ljubljana, 2002.
 • Savez kemičara i tehnologa Hrvatske, Zagreb: Identifikacija polimernih materijala: zbornik radova, 12. i 13.05.1983. Zagreb, 1983.
 • Naravoslovje v teoriji in šolski praksi : pogledi in izkušnje / [uredili Iztok Devetak, Jelka Strgar, Majda Naji]. Ljubljana, 2006.
 • Vuorikari, Riina: Okvir digitalnih kompetenc za državljane: z novimi primeri rabe znanja, spretnosti in stališč : DigComp 2.2. 1. izd., 1. natis. Ljubljana, 2023.
 • Industrijski forum Inovacije, razvoj, tehnologije, 12 , 2021, Portorož: Vir znanja in izkušenj za stroko:  zbornik foruma: Portorož, 21. in 22. junij 2021: [12. industrijski forum IRT]. Škofljica, 2021.
 •  Bioplastics magazine. Mönchengladbach, 2006. Vol. 18, 2023
 • Okolje, družba, upravljanje: ESG. Celje, 2022. 2024
 • Svet mehatronike. Ljubljana, 2013. Let. 12, 2024
 • IRT 3000: inovacije, razvoj, tehnologije. [Tiskana izd.]. Škofljica, 2006. Let. 19, 2024
 • Biocomposites - recent advances / edited by Magdy M. M. Elnashar and Selcan Karakuş. London, 2023.
 • Biocomposites - recent advances / edited by Magdy M. M. Elnashar and Selcan Karakuş. London, 2023.

Medknjižnična izposoja

Če Knjižnica FTPO nima želenega gradiva v svojem fondu, ga za člana lahko pridobi preko medknjižnične izposoje iz drugih knjižnic v Sloveniji ali iz tujine. Knjižnica FTPO naroči gradivo na podlagi predhodne zahteve člana. Član lahko poda zahtevo osebno, preko elektronske pošte ali z uporabo drugih ustreznih elektronskih sredstev. Rok in pogoje izposoje tako pridobljenega gradiva določi knjižnica, ki gradivo izposodi.

Knjižnica FTPO prav tako izposoja svoje gradivo drugim knjižnicam. Knjižnica lahko izposodi gradivo samo na osnovi predhodne naročilnice po elektronski ali klasični pošti.

Stroški obeh načinov medknjižnične izposoje so določeni po veljavnem ceniku knjižnic in jih plača naročnik gradiva sam.

Pravilnik o založniški dejavnosti

V skladu s 25. in 26. členom Statuta Fakultete za tehnologijo polimerov je Upravni odbor Fakultete za tehnologijo polimerov, na podlagi predhodnega soglasja Senata Fakultete za tehnologijo polimerov, na svoji 11. redni seji dne 14. 6. 2021 in na svoji 36. redni seji Upravnega odbora Fakultete za tehnologijo polimerov dne 23. 6. 2021 sprejel Pravilnik o založniški dejavnosti Fakultete za tehnologijo polimerov. Pravilnik si lahko ogledate tukaj.

Založniška dejavnost

FTPO je v okviru založniške dejavnosti do sedaj izdala naslednje publikacije.

Book of Abstracts – Plastic Gears 

Vrsta publikacije
knjiga povzetkov 
Avtor / Avtorji
Maja Mešl, izr. prof. dr. Miroslav Huskić, izr. prof. dr. Irena Pulko, izr. prof. dr. Blaž Nardin  
Izdaja
2021, elektronska izdaja 
Število strani
32 strani
ISBN
978-961-6792-13-4 (pdf) 
Prenos
Prenesi datoteko »

MULTI-FUNCTIONAL NANO-CARBON COMPOSITE MATERIALS NETWORK (MULTICOMP). Final Multicomp Meeting 2020, Slovenj Gradec, 24.-25. 9. 2020. Programme and book of abstract 

Vrsta publikacije
Zbornik 
Avtor / Avtorji
Maja Mešl, izr. prof. dr. Miroslav Huskić, izr. prof. dr. Irena Pulko, Polona Umek 
Izdaja
Slovenj Gradec, 2020, elektronska izdaja  
Število strani
34 strani
ISBN
Prenos
Prenesi datoteko »

INTELIGENTNI POLIMERI 

Vrsta publikacije
Drugo učno gradivo 
Avtor / Avtorji
izr. prof. dr. Miroslav Huskić 
Izdaja
Slovenj Gradec, 2020, elektronska izdaja 
Število strani
33 strani
ISBN
978-961-6792-12-7 (pdf) 
Prenos
Prenesi datoteko »

FUNKCIONALNI POLIMERI 

Vrsta publikacije
Drugo učno gradivo 
Avtor / Avtorji
izr. prof. dr. Miroslav Huskić 
Izdaja
Slovenj Gradec, 2020, elektronska izdaja 
Število strani
187 strani
ISBN
978-961-6792-11-0 (pdf)  
Prenos
Prenesi datoteko »

Transportni pojavi 

Vrsta publikacije
zbirka nalog 
Avtor / Avtorji
doc. dr. Lidija Slemenik Perše 
Izdaja
2017, elektronska izdaja 
Število strani
63 strani
ISBN
ISBN 978-961-6792-10-3 (pdf) 
Prenos
Prenesi datoteko »

Proceedings of the conference biopolymer materials and engineering 

Avtor / Avtorji
doc. dr. Irena Pulko in prof. dr. Majda Žigon 
Število strani
102 strani
ISBN
ISBN 978-961-6792-09-7 (pdf) 
Prenos
Prenesi datoteko »

Hibridni materiali in polimerni nanokompoziti  

Vrsta publikacije
skripta predavanj 
Avtor / Avtorji
doc. dr. Miroslav Huskić 
Izdaja
2014, elektronska izdaja 
Število strani
100 strani
ISBN
ISBN 978-961-6792-07-3 (pdf) 
Prenos
Prenesi datoteko »

Transportni pojavi: Osnove prenosa toplote, prenosa snovi in hidrodinamike 

Vrsta publikacije
skripta predavanj 
Avtor / Avtorji
viš. pred. dr. Lidija Slemenik Perše 
Izdaja
2012, 1. natis; 2013, 2. natis  
Število strani
145 strani
ISBN
ISBN 978-961-6792-04-2 

Polimerno inženirstvo 

Vrsta publikacije
skripta seminarskih vaj 
Avtor / Avtorji
doc. dr. Blaž Likozar, doc. dr. Irena Pulko 
Izdaja
2012, 1. natis 
Število strani
145 strani
ISBN
ISBN 978-961-6792-05-9 

Polimeri v premazih 

Vrsta publikacije
interni učbenik 
Avtor / Avtorji
doc. dr. Matjaž Kunaver 
Izdaja
2011, 1. natis 
Število strani
222 strani
ISBN
ISBN 978-961-6792-03-5  

Dodatne informacije

Darja Repnik 
T: +386 31 249 722
E: knjiznica@ftpo.eu

 

Uradne ure:

• ponedeljek, torek in četrtek:

10:00 – 11:00

12:00 – 14:00

 sreda: 14:00 – 17:00

 petek: 14:00 – 16:00

 

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
 • English