Karierni center

Karierni center

Karierni center

Karierni center FTPO je namenjen študentom in njihovemu povezovanju z gospodarstvom že v času študija. Študentom nudimo pomoč pri vzpostavljanju prvih stikov s predstavniki podjetij z upoštevanjem njihovih specifičnih kompetenc, želja in potreb.

Glavni sklopi aktivnosti Kariernega centra so:

1. Načrtovanje poklicne poti in izobraževanje za študente FTPO

 • svetovanje študentom glede priprave življenjepisa,
 • priprave na razgovor za delo,
 • možnosti pridobitve štipendije,         
 • pomoč pri vzpostavljanju stikov za opravljanje praktičnega usposabljanja v podjetjih,          
 • pomoč pri iskanju honorarnih zaposlitev študentov v podjetjih,         
 • svetovanje glede nadaljevanja študija oziroma vseživljenjskega učenja,          
 • pomoč pri organizaciji mednarodne mobilnosti in praktičnega usposabljanja v tujini.

2. Povezovanje študentov in potencialnih delodajalcev

 • informiranje študentov o aktualnih ponudbah s strani podjetij o zaposlitvah, štipendijah in drugih ponudbah,         
 • pomoč diplomantom FTPO (in študentom pred zaključkom študija) pri iskanju (prve) zaposlitve,         
 • povezovanje podjetij in študentov FTPO z namenom konkretnega reševanja problemov v podjetjih pri seminarskih, diplomskih in magistrskih nalogah,
 • iskanje gostujočih strokovnjakov iz prakse za sodelovanje pri izvajanju študija na FTPO. 

3. Spremljanje poklicne poti diplomantov FTPO

 • anketiranje diplomantov FTPO po zaključku študija
 • anketiranje delodajalcev diplomantov FTPO po zaključku študija
 • koordinacija Alumni kluba FTPO.

Projekt Nadgradnja aktivnosti Kariernega centra FTPO

Fakulteta za tehnologijo polimerov je v letu 2016 v okviru »Javnega razpisa za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, uspešno pridobila sredstva za izvajanje projekta »Nadgradnja dejavnosti Kariernega centra Fakultete za tehnologijo polimerov« iz Evropskega socialnega sklada (80 %) ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (20 %) skladno z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020; prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe:  10.1  Krepitev  enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju,  izpopolnjevanje  znanj,  spretnosti in  kompetenc  delovne  sile  ter spodbujanje  prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Ministrstvo bo za izvedbo projekta Fakulteti za tehnologijo polimerov izplačalo do največ 7.344,00 EUR, od tega 80 odstotkov prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in 20 odstotkov Republika Slovenija. Projekt se bo izvajal od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2020.  Organ upravljanja je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Cilj in namen operacije je zagotavljanje celovite in kakovostne karierne orientacije za študente skozi celotni študijski proces od vpisa do zaposlitve ter usklajevanje pridobljenih znanj študentov s potrebami na trgu dela in obenem podpora izmenjavi izkušenj, rezultatov in dobrih praks na področju kariernega svetovanja in med kariernimi svetovalci na nacionalni in mednarodni ravni.

Cilj projekta

Cilja projekta »Nadgradnja dejavnosti Kariernega centra Fakultete za tehnologijo polimerov« je izboljšati in nadgraditi storitve Kariernega centra FTPO in s tem prispevati:

 • k večji prepoznavnosti panoge in profila naših diplomantov med delodajalci, potencialnimi študenti ter širšo javnostjo,
 • k večji motiviranosti študentov za načrtovanje karierne poti in pridobivanje dodatnih splošnih specifičnih kompetenc,
 • še uspešnejšemu prehodu naših diplomantov iz izobraževanja na trg dela,
 • zmanjšanju osipa oziroma povečanju prehodnosti študentov med letniki ter rednemu dokončanju študija ter
 • še tesnejšemu stiku z delodajalci.

 

Aktivnosti 2016-2020

 • 3 delavnice za učinkovit vstop na trg dela
 • 8 predstavitev delodajalcev/poklicev in podjetniških priložnosti v panogi
 • 10 strokovnih ekskurzij v podjetja letno
 • 4 delavnice/seminarje za pridobivanje dodatnih splošnih in specifičnih kompetenc
 • 2 seminarja Uvod v raziskovalno delo
 • 4 seminarje na temo priprava seminarskih/siplomskih/magistrskih nalog
 • 4 Obnovitvene seminarje matematike
 • 2 Didaktična usposabljanja za visokošolske učitelje in sodelavce
 • 80 predstavitev področja z izvedbo laboratorijskih vaj za učence in dijake
 • 1 seminar za učitelje srednjih šol s področja kemije oziroma materialov na temo polimernih materialov in tehnologij
 • 1 predstavitev področja in fakultete za svetovalne delavce SŠ in OŠ

Predstojnica Kariernega centra

Slika

Maja Mešl
T: +386 (0)2 620 47 65
M: +386 (0)51 315 970
E: maja.mesl@ftpo.eu

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
 • English