Predmetnik

Predmetnik

Predmetnik

Tehnologija polimerov, II. stopnja od 2022/2023

1. letnik

Predmet UDŠ KU P SV LV KT Učni načrt
1. semester 
Menedžment kakovosti  150  60  30  30     Preglej
Polimerni materiali  150  60  30    30   Preglej
Konstruiranje izdelkov  150  60  15  30  15   Preglej
Programiranje  150  60  30  15  15   Preglej
Izbrana poglavja iz fizike in matematike  150  60  30  15  15   Preglej
Tehnologije predelave polimernih materialov  150  60  30  15  15   Preglej
2. semester 
Fizika polimerov  150  60  30  30     Preglej
Karakterizacija polimerov in polimernih materialov  150  60  30  15  15   Preglej
Avtomatizacija in digitalizacija  150  60  15  30  15   Preglej
Proizvodne tehnologije  150  60  15  45     Preglej
Aplikativna statistika in podatkovna analitika  150  60  30  10  20   Preglej
Reologija polimernih materialov  150  60  30  15  15   Preglej
Skupaj  1800  720  315  250  155  60   

2. letnik

Predmet UDŠ KU P SV LV KT Učni načrt
3. semester 
Površine in medpovršine polimernih materialov  150  60  30  10  20   Preglej
Polimeri v trajnostnem razvoju  150  60  25  15  20   Preglej
Izbirni predmet 1               
Izbirni predmet 2               
Izbirni predmet 3               
Izbirni predmet 4               
Izbirni predmeti 
Polimeri za napredne aplikacije  150  45  30  10   Preglej
Polimerni nanokompoziti  150  45  15  15  15   Preglej
Izbira materiala in dizajn  150  45  15  30     Preglej
Polnila, dodatki in kompavndiranje  150  45  15  30     Preglej
Lahki konstrukcijski materiali  150  45  15  15  15   Preglej
Napredne tehnologije brizganja  150  45  15  15  15   Preglej
Proizvodni menedžment  150  45  30  15     Preglej
Oblikovanje izdelkov s 3D modeliranjem in prototipnimi tehnologijami  150  45  15  15  15   Preglej
Računalniško podprto upravljanje življenjskega cikla izdelka  150  45  15  15  15   Preglej
Ravnanje z odpadki polimernih materialov  150  45  15  15  15   Preglej
Keramika in kovine  150  45  15  20  10   Preglej
Reološke simulacije v tehnologiji polimerov  150  45  15  15  15   Preglej
Numerične metode v tehnologiji polimerov  150  45  15  15  15   Preglej
Sistematičen razvoj izdelkov s tehnologijo brizganja  150  45  40     Preglej
Embalažne tehnologije  150  45  15  15  15   Preglej
Standardizacija in zakonodaja na področju polimernih izdelkov  150  45  15  30     Preglej
Polimeri iz obnovljivih virov  150  45  15  15  15   Preglej
Tehnologije ekstruzije in kompavndiranja  150  45  15  15  15   Preglej
Menedžment procesov  150  45  30  15     Preglej
Tehnologije naknadne obdelave  150  45  15  15  15   Preglej
4. semester 
Magistrsko delo  900          30   
Skupaj  1800  300        60   

HORIZONTALNA in VERTIKALNA POVEZANOST PREDMETOV

Študijski program Tehnologija polimerov tako prve kot druge stopnje je interdisciplinarni program, ki v enovito celoto povezuje tista področja strojništva in kemije, ki so vezana na polimerne materiale. Programa pokrivata vertikalno povezane vsebine sinteze, predelave in karakterizacije polimernih materialov z vključujočimi poglavji podpornih vsebin. Programa sta zasnovana tako, da študenti osnovno znanje pridobijo na prvi stopnji, poglobljeno znanje na specifičnih tematikah pa na drugi stopnji. Vsebine predmetov so zasnovane na način, da študentom dajejo kompetence, navedene v točki 2.3. Tako obvezni kot izbirni predmeti so ovrednoteni s 5 KT, z razliko v številu kontaktnih ur, in sicer 60 ur za obvezne predmete in 45 ur za izbirne predmete. Oblika izvedbe posameznega predeta je prilagojena vsebinskim zahtevam predmeta.

Vertikalna povezanost predmetov skozi obe stopnji se izkazuje v naraščajočem pridobivanju znanja in kompetenc na petih sklopih:

  • materiali,
  • predelava polimerih materialov,
  • modeliranje in simulacije,
  • industrija 4.0,
  • management in
  • temeljna znanja.

V sklopu temeljna znanja študenti nadgradijo znanja kemije, matematike in fizike do stopnje, ki jim omogoča opravljanje predmetov pri katerih je zahtevana določena stopnja teh znanj. V sklopu materiali študenti pridobijo znanja o sintezi polimerov, njihovi zgradbi, značilnostih in lastnostih ter karakterizaciji polimernih materialov. Sklop predelava polimernih materialov se nanaša na tehnologije predelave polimernih materialov. V sklopu industrijam 4.0 študenti pridobijo znanja o delovanju, vzdrževanju in krmiljenju mehatronskih naprav o zbiranju in obdelavi podatkov ter programiranju. Znanja vezana na izdelavo modelov in simulacij procesov predelave polimerov študenti pridobijo z sklopu modeliranje in simulacije. Dodatna mehka znanja dobijo v sklopu management. Vertikalna povezanost vsebin v okviru navedenih sklopov prve in druge stopnje študijskega programa Tehnologija polimerov je razvidna iz slike.

Sklopi horizontalno in vertikalno povezanih predmetov

Za dodatno poglobitev znanja na katerem izmed sklopov lahko študenti v obsegu 20 kreditnih točk izbirajo med 21 izbirnimi predmeti (7 v sklopu materiali, 8 v sklopu predelava polimernih materialov, 4 v sklopu modeliranje in simulacije in 2 v sklopu management). Študenti pri izbiri niso omejeni na posamezen sklop ampak lahko predmete poljubno kombinirajo, tudi s predmeti, ki jih izvajajo druge izobraževalne inštitucije.

Horizontalna povezanost je dosežena s prepletenostjo vsebin med sklopi v obeh letnikih študijskega programa. Vsebine predmetov so usklajene in oblikovane tako, da prihaja do medsebojnega povezovanja in učinka več disciplinarnosti, s čimer so dosežene ključne kompetence programa tako na prvi kot na drugi stopnji.

Magistrsko delo, ovrednoteno s 30 KT zahteva od študentov povezovalno in celovito združitev pridobljenega znanja, saj morajo študenti pri reševanju problemov tekom priprave magistrske naloge reševati več disciplinarno.

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
  • English