Tehnologija polimerov II. stopnja od 2022/2023

Tehnologija polimerov II. stopnja od 2022/2023

Magistrski študijski program II. stopnje TEHNOLOGIJA POLIMEROV (od 2022/2023)

Diplomant si pridobi naslov magister inženir oziroma magistrica inženirka tehnologije polimerov.

Magistrski študijski program Tehnologija polimerov je zaokrožen interdisciplinarni izobraževalni program, ki povezuje temeljna in aplikativna znanja s področja materialov, strojništva, managementa in sodobnih informacijskih tehnologij. Gospodarstvu in raziskovalni sferi ponuja vrhunske kritično razmišljujoče strokovnjake na področju tehnologij polimerov.

V magistrski študijski program se lahko vpišejo diplomanti študijskih programov prve stopnje ustreznih strokovnih področij (vsi programi znotraj klasifikacije področja izobraževanja Klasius P-16 (Statistični urad RS[1]): 05 Naravoslovje, matematika in statistika, 07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo ter 08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo.) oziroma diplomanti programov z drugih področij, če pred vpisom opravijo določene diferencialne izpite.

ura

Trajanje študija

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS.

nacin

Izbirni predmeti

 

Študenti lahko izbirajo v 2. letniku izmed 20 izbirnih predmetov 4 izbirne predmete iz nabora naslednjih izbirnih predmetov:

 • Izbira materiala in dizajn
 • Polnila, dodatki in kompavndiranje
 • Lahki konstrukcijski materiali
 • Površine in medpovršine polimernih materialov
 • Napredne tehnologije brizganja
 • Proizvodni menedžment
 • Oblikovanje izdelkov s 3D modeliranjem in prototipnimi tehnologijami
 • Računalniško podprto upravljanje življenjskega cikla izdelka
 • Polimeri v trajnostnem razvoju
 • Ravnanje z odpadki polimernih materialov
 • Keramika in kovine
 • Reološke simulacije v tehnologiji polimerov
 • Numerične metode v tehnologiji polimerov
 • Sistematičen razvoj izdelkov s tehnologijo brizganja
 • Embalažne tehnologije
 • Standardizacija in zakonodaja na področju polimernih izdelkov
 • Polimeri iz obnovljivih virov
 • Tehnologije ekstruzije in kompavndiranja
 • Menedžment procesov
 • Tehnologije naknadne obdelave
kraj

Cilji in kompetence

Magistrski študijski program Tehnologija polimerov je zaokrožen interdisciplinarni izobraževalni program, ki povezuje temeljna in aplikativna znanja s področja materialov, strojništva, managementa in sodobnih informacijskih tehnologij. Gospodarstvu in raziskovalni sferi ponuja vrhunske kritično razmišljujoče strokovnjake na področju tehnologij polimerov.

 

Temeljni cilji magistrskega študijskega programa:

 • Krepitev slovenskega gospodarstva in ustvarjanje novega znanja s strokovnjaki, sposobnimi interdisciplinarnega dela tako v nacionalnem kot mednarodnem okolju.
 • Izobraziti vrhunske strokovnjake s poglobljenim znanjem s področja polimernih materialov in tehnologij, ki bodo usposobljeni za:

- samostojno reševanje kompleksnih izzivov,

- samostojno razvojno raziskovalno delo v podjetjih in raziskovalnih institucijah,

- vodenje zahtevnih raziskovalnih in industrijskih projektov in učinkovito vodenje procesov.

 • Vzpodbujati željo po vseživljenjskem pridobivanju znanja in učenju.
 • Razviti sposobnost interdisciplinarnega povezovanja in kritičnega razmišljanja.
 • Podati odlične temelje za študij na 3. stopnji tehnologije polimerov in naravoslovnotehničnih smeri.

 

Splošne kompetence diplomantov

Splošne kompetence, ki jih diplomant druge stopnje pridobi s programom, so:

 • Sposobnost uporabe pridobljenega teoretičnega znanja v praksi.
 • Sposobnost analitičnega in sintetičnega mišljenja na podlagi rezultatov in dokazljivih dejstev.
 • Sposobnost za kritično in samokritično razmišljanje.
 • Sposobnost prepoznave, predstavitve in rešitve problemov na svojem področju dela.
 • Sposobnost za ocenjevanje in zagotavljanje kakovosti dela.
 • Sposobnost prilagajanja novim situacijam za izboljšanje kakovosti dela.
 • Usposobljenost za spremljanje strokovne/znanstvene literature na svojem področju ter za prenos izsledkov v prakso.
 • Usposobljenost raziskovanja na ustrezni strokovni ravni.
 • Sposobnost predlaganja in izvajanja pobud ter spodbujanja podjetniške in intelektualne radovednosti.
 • Sposobnost za konstruktivno interakcijo z drugimi, ne glede na njihovo kulturno ozadje, spoštovanje različnosti.
 • Usposobljenost za delo v mednarodnem okolju.
 • Sposobnost za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije za obdelavo in obvladovanje informacij (management informacij).
 • Sposobnost za kompetentno javno predstavitev svojih zamisli.
 • Sposobnost komuniciranja s sodelavci in strokovnjaki drugih disciplin.
 • Sposobnost učinkovitega komuniciranja, tudi v tujem jeziku, z uporabo modernih predstavitvenih orodij.
 • Sposobnost za samostojno in timsko delo.
 • Sposobnost udejanjanja vseživljenjskega učenja.
 • Razvita profesionalna, etična in okoljska odgovornost.
 • Sposobnost uporabe znanja v novem in manj znanem ter multidisciplinarnem kontekstu.

 

Predmetno-specifične kompetence

Diplomant z zaključenim študijskim programom Tehnologija polimerov, 2. stopnja, bo imel naslednja znanja in sposobnosti:

 • Široko in poglobljeno znanje o polimernih materialih, sintezi polimerov, pripravi polimernih materialov, modifikaciji in predelavi polimernih materialov, ki bo podlaga za vključevanje inovacij, novih idej in prenosa pridobljenega znanja v industrijsko in raziskovalno/razvojno okolje.
 • Usposobljenost za samostojno in varno izvajanje eksperimentalnega dela, za vrednotenje eksperimentalnih postopkov in rezultatov ter za statistično vrednotenje rezultatov, pridobljenih z meritvami.
 • Poznavanje naprednih/specialnih tehnoloških procesov in postopkov s področja tehnologije polimernih materialov in sorodnih področij.
 • Poznavanje ključnih tehnologij pri predelavi polimerov, delovanja orodij in oskrbe sistemov v proizvodnji polimernih polizdelkov in izdelkov.
 • Poznavanje tehnologij predelave polimernih materialov, s poudarkom na tehnologijah, ki so uporabljene v industriji in poznavanje ključnih procesov predelave polimernih materialov v skladu s smernicami Industrije 4.0; sposobnost izvajanja analize procesov, ter sinteze potrebnih korekcij.
 • Poznavanje priprave in predelave večkomponentnih polimernih materialov.
 • Poznavanje analitskih metod za karakterizacijo polimerov in polimernih materialov in določanje njihovih lastnosti ter sposobnost interpretacije rezultatov.
 • Razumevanje pomembnosti vira osnovnih surovin za sintezo polimerov, trajnostnega razvoja, trajnostne pridelave in uporabe polimernih materialov ter sposobnost načrtovanja produktov iz polimernih materialov z upoštevanjem trajnostnega razvoja.
 • Poznavanje pomena dodatkov in polnil na lastnosti in uporabo polimernih materialov.
 • Poznavanje temeljnih in uporabnih znanj o površinskih in medpovršinskih pojavih in sposobnost povezave površinske strukture polimernega materiala z adhezijskimi lastnostmi ter poznavanje postopkov karakterizacije površin.
 • Pridobljeno poglobljeno teoretično in praktično znanje o obnašanju toka polimerov pod vplivom strižnih sil, najnovejših reoloških zakonih, praktično reološko karakterizacijo in njeno aplikacijo v procesih simuliranja tečenja plastičnih materialov za načrtovanje procesov predelave polimerov.
 • Sposobnost kritičnega branja tehniške dokumentacije.
 • Poznavanje in razumevanje pomembnosti kakovostnega oblikovanja in konstruiranja izdelkov iz polimernih materialov.
 • Poznavanje 3D modeliranja in sposobnost kritične ocene rezultatov simulacij ter definiranja ukrepov za korekcijo.
 • Sposobnost razumevanja pomena digitalizacije proizvodnih postopkov in medsebojne odvisnosti v proizvodnem okolju.
 • Sposobnost analiziranja podatkov in njihovega modeliranja, vrednotenja in integracije v proizvodni proces v skladu s smernicami Industrije 4.0.
 • Poznavanje metod avtomatizacije proizvodnih postopkov v polimerni industriji s ciljem zajemanja obdelave in vrednotenja podatkov.
 • Sposobnost razumevanja, kritične analize, sinteze in uporabe teoretičnih in aplikativnih znanj managementa kakovosti v poslovnem in proizvodnem okolju ter razumevanje uvajanja sistema managementa kakovosti v specifične proizvodne procese razvoja, izdelave in prodaje.
 • Poznavanje pomembnosti povezave in integracije vseh dokumentov v fazi razvoja novega izdelka, medsebojnega usklajevanja in nadgrajevanja dokumentacije z najnovejšimi verzijami in pomena arhiviranja.
 • Poznavanje sistemskega inženiringa, upravljanja izdelkov in portfelja izdelkov, načrtovanja izdelkov, upravljanja tehnologije proizvodnje, upravljanja podatkov in datotek izdelkov.

Specifične kompetence v ožjem smislu so navedene v učnih načrtih posameznih predmetov. Glede na izbirne predmete lahko študent pridobi predmetno-specifične kompetence na področjih polimernih nanokompozitov, uporabe polimerov v biomedicini in za napredne aplikacije, lahkih konstrukcijskih materialov, embalažnih tehnologij, posebnih tehnologij predelave, tehnologij naknadne obdelave, računalniško podprtega upravljanja življenjskega cikla izdelkov, oblikovanja izdelkov s 3D modeliranjem in prototipnimi tehnologijami, numeričnih metod in simulacij v tehnologiji polimerov in proizvodnega managementa.

 

Strokovni naslov

 • magister inženir tehnologije polimerov 
 • magistrica inženirka tehnologije polimerov 
 • krajša oblika: mag. inž. tehnol. polim.
vpis-ppogoj

Predmetnik

Študent opravi vse obveznosti in dokonča študij Tehnologija polimerov, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in zbere najmanj 120 kreditnih točk.Obenem ima študent možnost, da lahko 12 kreditnih točk zbere glede na svoje želje in interese.

Oglej si predmetnik >

PREDSTAVITVENI ZBORNIK

Več informacij o magistrskem študijskem programu Tehnologija polimerov si lahko preberete v našem Predstavitvenem zborniku.

Informativna prijava

 • Si želite študirati v sodobnem okolju, na sodobni opremi, kjer študenti niso le številke?
 • Delate v podjetju, ki predeluje polimerne materiale?
 • Imate končan študij strojništva, kemije ali kaj sorodnega in opažate, da vam primanjkuje znanj s področja polimernih materialov, tehnologij in mehkih znanj za vodenje oddelka, proizvodnje, …?


Ste odgovorili z DA in ŽELITE VEČ INFORMACIJ? – IZPOLNITE INFORMATIVNO PRIJAVO IN POSLALI VAM BOMO PODROBNE INFORMACIJE O ŠTUDIJU, POGOJIH VPISA IN STROŠKIH!

Informativna prijava

omejitev

Pogoji za napredovanje

Študent lahko v enem semestru zbere največ 30 kreditnih točk, v študijskem letu 60 kreditnih točk. Skupaj mora študent zbrati do zaključka študijskega procesa 120 kreditnih točk. Študent lahko napreduje iz letnika v letnik (s posebnimi pogoji za vsak letnik posebej) tudi če zbere manj kot 60 kreditnih točk v študijskem letu. Študent mora zbrati za napredovanje v naslednji letnik vsaj 83 % kreditnih točk enega študijskega leta (50 kreditnih točk).

 

Pogoji za napredovanje v 2. letnik

Študent lahko napreduje v 2. letnik, če je zbral vsaj 83 % predvidenih kreditnih točk v 1. letniku, 50 kreditnih točk, in opravil obveznosti iz naslednjih predmetov:

 • Tehnologije predelave polimernih materialov,
 • Polimerni materiali in
 • Izbrana poglavja iz fizike in matematike.

 

Ponavljanje letnika

Študent lahko ponavlja letnik v primeru, da zbere vsaj 30 kreditnih točk od vseh predvidenih obveznosti posameznega letnika študijskega programa.

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
 • English