Tehnologija polimerov I. stopnja

Tehnologija polimerov I. stopnja

Visokošolski strokovni študijski program I. stopnje Tehnologija polimerov

Študent pridobi strokovni naslov diplomirani inženir oziroma diplomirana inženirka tehnologije polimerov (VS).

 

Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu je decembra 2016 poslala pozitiven sklep za prenovljeni študijski program Tehnologija Polimerov, I. stopnja. Program se začne v novi obliki izvajati v študijskem letu 2017/2018.

Pri pripravi prenovljenega študijskega programa smo upoštevali izsledke evalvacij, tutorskih razgovorov, priporočila Nacionalne agencije za kakovost RS v visokem šolstvu, mednarodno primerljive študijske programe ter pridobili dodatne podatke od delodajalcev in diplomantov s pomočjo intervjujev, ki smo jih izvedli v študijskem letu 2015/2016.

Pri pripravi predloga prenovljenega študijskega programa so aktivno sodelovali predstavniki vseh kateder ter predstavniki Študentskega sveta FTPO.

Za potrebe priprave končne verzije predmetnika, učnih načrtov ter ciljev in kompetenc programa, pa so visokošolski učitelji in sodelavci na 1. skupni seji vseh kateder imenovali tudi delovno skupino za prenovo programa v sestavi red. prof. dr. Majda Žigon, v. d. dekanice, red. prof. dr. Vojko Musil, doc. dr. Irena Pulko, doc. dr. Gašper Gantar, doc. dr. Dragan Kusić, doc. dr. Ivo Verovnik, pred. Dragomir Benko, viš. pred. dr. Silva Roncelli Vaupot, pred. mag. Janja Hirtl. Prenovljen študijski program pa sta potrdila tudi Senat in Upravni odbor FTPO.

ura

Trajanje študija

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

nacin

Bistvene izboljšave študijskega programa

Glede na odlične zaposlitvene možnosti naših diplomantov in dobre odzive njihovih delodajalcev nismo spreminjali osnovne zasnove študija.

 

Bistvene spremembe:

 

 • uvedba novih predmetov (Preizkušanje in karakterizacija polimernih materialov ter zagotavljanje kakovosti, Senzorji in aktuatorji, Tehnologije predelave polimernih materialov 1, Tehnologije predelave polimernih materialov 2, Polimerni materiali za 3D tisk), ki odsevajo trende in nove tehnologije na obravnavanem področju in potrebe podjetij,

 

 • povečanje deleža praktičnega usposabljanja iz enega na dva meseca, kar so predlagali tako študentje, kot tudi delodajalci in strokovna komisija NAKVIS-a ob ponovni akreditaciji študijskega programa.

 

 • Posodobitev in uskladitev vsebin vseh predmetov ter sprememba obsega in razporeda nekaterih predmetov po letnikih. S tem smo prav tako sledili razvoju v panogi, upoštevali povratne informacije iz podjetij, ki zaposlujejo naše praktikante in diplomante, ter rezultate samoevalvacije tekom več let izvajanja študijskega programa.

 

 • Upoštevanje novih kompetenc, ki postajajo vse pomembnejše za učinkovito delo diplomiranih inženirjev v podjetjih, kot na primer timsko delo, projektno vodenje, povezovanje znanj iz različnih področjih, komunikacija in javna predstavitev… in njihovo uvajanje s pomočjo učnih metod.
kraj

Cilji in kompetence

Izobrazimo diplomiranega inženirja z modernim aplikativnim znanjem s področja polimernih in drugih materialov, načinov njihove pridelave, predelave in preoblikovanja, izdelave in razvoja osnovne opreme in različnih orodij za njihovo proizvodnjo s pomočjo računalnika ter s področja računalniško podprtih tehnologij.

Diplomante usposobimo za ekonomsko ocenjevanje procesov, produktov in projektov, za sodelovanje v timu in za vodenje projektov ter proizvodnih procesov. Poznajo tudi osnovne principe področij podjetništva, ekonomije, poslovanja in managementa ter aplicirati to znanje na konkretno delovno področje.

 

Temeljni cilji visokošolskega strokovnega programa »Tehnologija polimerov« so:

 

 • Izobraziti diplomiranega inženirja za zaposlitev v industriji polimerov in sorodnih industrijah, kar vključuje proizvodnjo in predelavo polimernih materialov ter konstruiranje orodij za njihovo predelavo, oblikovanje izdelkov, zagotavljanje kakovosti ter ravnanje z odpadki polimernih materialov na osnovi teoretičnih in praktičnih spoznanj. Pridobljene kompetence omogočajo tudi nadaljevanje študija na podiplomski stopnji.

 

 • Usposobiti diplomante za ekonomsko ocenjevanje projektov, tehnoloških procesov in izdelkov, timsko delo ter vodenje projektov in proizvodnih procesov.

 

 • Omogočiti diplomantom pridobivanje praktičnih znanj in izkušenj, tako pri vajah, delovni praksi, opravljeni v ustreznem delovnem okolju, kakor tudi v okviru obštudijskih dejavnosti.

 

Predmetno specifične kompetence, ki si jih pridobijo diplomirani inženirji tehnologije polimerov

 

Diplomant bo po zaključku študijskega programa TP, 1. stopnja:

 

 • Obvladal temeljna znanja s področja naravoslovja (matematike, kemije, fizike) in tehnike ter bo sposoben povezovati znanja z različnih področij in jih aplicirati na področje tehnologije polimernih materialov.

 

 • Poznal raznovrstne materiale v industriji polimernih materialov in tehnologij, njihove lastnosti, prednosti in omejitve.

 

 • Razumel vpliv zgradbe materiala na vseh ravneh (od kemijske do supramolekularne in morfološke) na lastnosti polimernih izdelkov ter posledično na primernost takega materiala za predelavo in uporabo, vključno z okoljskimi vidiki izdelkov iz teh materialov.

 

 • Znal določiti tehnologijo izdelave za vsak polimerni izdelek ter poznal osnovne zakonitosti orodij. Znal izbrati ustrezne parametre postopka predelave polimernega materiala glede na zgradbo in lastnosti polimera.

 

 • Znal optimizirati proces predelave polimernih materialov, tudi s pomočjo numeričnih simulacij, ter odpraviti napake pri predelavi polimernih materialov. Znal bo izbrati ustrezne stroje, periferne naprave in orodja ter vzdrževati stroje, orodja in naprave.

 

 • Znal poiskati vzroke za težave, ki nastopijo med procesom predelave polimernih materialov, z uporabo kemijskih, termičnih in mehanskih analiznih metod.

 

 • Znal samostojno uporabljati 3D tehnike modeliranja in konstruiranja ter izvesti enostavno simulacijo brizganja polimerov in enostavne strukturne analize.

 

 • Sposoben kreirati zahteve za izdelavo orodja. Znal skonstruirati izdelek iz polimernih materialov, ob upoštevanju priporočil za konstruiranje, in znal zanj izbrati ustrezen material ter tehnologijo izdelave glede na tehnološke pogoje predelave in eksploatacijske zahteve.

 

 • Poznal načine vodenja in organizacije sodobne proizvodnje ter spremljanja njene učinkovitosti, znal načrtovati in voditi proizvodnjo ter tehnološke operacije ter načrtovati in obvladovati elemente kakovosti, skladne z mednarodnimi standardi ter uporabiti ustrezne informacijske sisteme za vodenje in obvladovanje poslovanja.

 

 • Poznal različne pristope projektnega managementa, znal pripraviti predlog enostavnega projekta in ga samostojno voditi ter stroškovno ovrednoti projekt in identificirati ter obvladati projektna tveganja.

 

 • Razumel bo temeljne ekonomske kategorije, načela in pravila, povezana z delovanjem in poslovanjem podjetja, poznal metode amortiziranja, kalkuliranja stroškov in lastnih cen ter znal pripraviti osnovne kalkulacije stroškov in izračunati lastno ceno izdelkov ter presoditi poslovno uspešnost podjetja.

 

Splošne kompetence

Splošne kompetence, ki jih študenti pridobijo s programom so:

 • Sposobnost uporabe pridobljenega teoretičnega znanja v praksi.
 • Sposobnost analitičnega in sintetičnega mišljenja na podlagi rezultatov in dokazljivih dejstev.
 • Sposobnost za kritično in samokritično mišljenje.
 • Sposobnost prepoznave, predstavitve in rešitve problemov na svojem področju dela. Sposobnost za ocenjevanje in zagotavljanje kakovosti dela.
 • Sposobnost prilagajanja novim situacijam za izboljšanje kakovosti dela.
 • Usposobljenost za spremljanje strokovne/znanstvene literature na svojem področju ter za prenos izsledkov v prakso.
 • Sposobnost za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije za obdelavo in obvladovanje informacij (management informacij).
 • Sposobnost za kompetentno javno predstavitev svojih zamisli.
 • Sposobnost komuniciranja s sodelavci in strokovnjaki drugih disciplin.
 • Sposobnost učinkovitega komuniciranja, tudi v tujem jeziku, z uporabo modernih predstavitvenih orodij.
 • Sposobnost za samostojno in timsko delo.
 • Sposobnost učiti se in imeti potrebo po vseživljenjskem učenju.
 • Razvita profesionalna, etična in okoljska odgovornost.

 

Strokovni naslov

 • diplomirani inženir tehnologije polimerov (VS)
 • diplomirana inženirka tehnologije polimerov (VS)
 • krajša oblika: dipl. inž. tehnol. polim. (VS)
vpis-pogoj

Predmetnik

Skupaj mora študent do konca študija pridobiti 180 kreditnih točk za uspešen zaključek študija in pridobitev visokošolske diplome. Obenem ima študent možnost, da lahko 18 kreditnih točk zbere glede na svoje želje in interese.

Oglej si predmetnik >

PREDSTAVITVENI ZBORNIK

Več informacij o Visokošolskem strokovnem študijskem programu Tehnologija polimerov si lahko preberete v našem PREDSTAVITVENEM ZBORNIKU.

Informativna prijava

ŽELITE VEČ INFORMACIJ? – IZPOLNITE INFORMATIVNO PRIJAVO IN POSLALI VAM BOMO PODROBNE INFORMACIJE O ŠTUDIJU, POGOJIH VPISA IN STROŠKIH!

Informativna prijava

omejitev

Pogoji za napredovanje

Študent lahko v enem semestru zbere največ 30 kreditnih točk, v študijskem letu 60 kreditnih točk. Skupaj mora študent zbrati do zaključka študijskega procesa 180 kreditnih točk. Študent lahko napreduje iz letnika v letnik (s posebnimi pogoji za vsak letnik posebej) tudi če zbere manj kot 60 kreditnih točk v študijskem letu. Študent mora zbrati za napredovanje v naslednji letnik vsaj 75% kreditnih točk enega študijskega leta (45 kreditnih točk).

 

Pogoji za napredovanje v 2. letnik

Študent lahko napreduje v 2. letnik, če je zbral vsaj 75 % predvidenih kreditnih točk v 1. letniku - 45 kreditnih točk in opravil obveznosti iz naslednjih predmetov:

 • Tehniška matematika,
 • Tehniška fizika,
 • Splošna kemija,
 • Osnove 3D modeliranja s tehnično dokumentacijo in
 • Uvod v predelavo polimernih materialov in orodja.

 

Pogoji za napredovanje v 3. letnik

Študent lahko napreduje v 3. letnik, če je opravil vse obveznosti iz 1. letnika, zbral v 2. letniku vsaj 45 kreditnih točk ter opravil obveznosti iz naslednjih predmetov:

 • Kemija polimerov,
 • Polimerni kompoziti,
 • Nauk o materialih in
 • Napredno 3D modeliranje
 • Tehnologije predelave polimernih materialov 1.

 

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
 • English