Tehnologija polimerov, I. stopnja

Tehnologija polimerov, I. stopnja

Visokošolski strokovni študijski program I. stopnje Tehnologija polimerov

Študent pridobi strokovni naslov diplomirani inženir oziroma diplomirana inženirka tehnologije polimerov (VS).

 

Program je skladen z Bolonjsko deklaracijo, je sodobno zastavljen in primerljiv s sorodnimi programi iz EU, obenem pa odseva posebnosti oziroma potrebe domačega gospodarstva. Nastajal je v tesnem sodelovanju s slovenskim gospodarstvom, upoštevajoč smernice Evropske unije.

Bodoči diplomanti bodo pridobili: temeljna tehniška znanja, sodobna in ključna strokovna znanja s področja tehnologije polimerov, poleg tega pa bodo diplomanti pridobili tudi znanja s področja ekonomije in managementa.

Ura

Trajanje študija

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Nacin

Praktična naravnanost

Program je praktično naravnan, saj laboratorijske in seminarske vaje ter praksa skupaj obsegajo kar 50 %, zagotovljeno pa je tudi tesno sodelovanje študentov in podjetij že v času študija, kar povečuje zaposlitvene možnosti bodočih diplomantov Fakultete za tehnologijo polimerov.

 

Pri izvajanju študijskega programa sodeluje več kot 40 visokošolskih učiteljev, od tega vsaj 1/3 strokovnjakov iz gospodarstva ter gostujoči profesorji (gostujoči strokovnjaki iz gospodarstva in tujine).
Študijski program ponuja tudi 3 izbirne module. Cilj izbirnih modulov je poglabljanje znanja na izbranem področju. Študent lahko izbira med naslednjimi moduli:

 • Management,
 • Snovanje in izdelava orodij ter
 • Polimeri.

 

Študent lahko zbere 18 kreditnih točk (po predhodni odobritvi Senata FTPO) tudi izven študijskega programa Tehnologija polimerov. 

Kraj

Cilji in kompetence

Izobrazimo diplomiranega inženirja z modernim aplikativnim znanjem s področja polimernih in drugih materialov, načinov njihove pridelave, predelave in preoblikovanja, izdelave in razvoja osnovne opreme in različnih orodij za njihovo proizvodnjo s pomočjo računalnika ter s področja računalniško podprtih tehnologij.

Diplomante usposobimo za ekonomsko ocenjevanje procesov, produktov in projektov, za sodelovanje v timu in za vodenje projektov ter proizvodnih procesov. Poznajo tudi osnovne principe področij podjetništva, ekonomije, poslovanja in managementa ter aplicirati to znanje na konkretno delovno področje.

 

Temeljni cilji programa

Temeljni cilji visokošolskega strokovnega študijskega programa Tehnologija polimerov

so:

 • Izobraziti diplomiranega inženirja z modernim aplikativnim znanjem s področja polimernih in drugih materialov, načinov njihove pridelave, predelave in preoblikovanja, izdelave in razvoja osnovne opreme in različnih orodij za njihovo proizvodnjo s pomočjo računalnika ter s področja računalniško podprtih tehnologij.
 • Usposobiti diplomante za ekonomsko ocenjevanje procesov, produktov in projektov, za sodelovanje v timu in za vodenje projektov ter proizvodnih procesov.
 • Omogočiti diplomantom pridobivanje praktičnih znanj in izkušenj, tako pri vajah, kakor tudi v delovni praksi, ki jo bodo opravili v ustreznem delovnem okolju. Program je usklajen z načeli Bolonjske deklaracije, izhaja iz ugotovitev projekta TUNING EDUCATIONAL STRUCTURES IN EUROPE in kriterijev ABET-a ter zasleduje cilje Lizbonske strategije.

 

Splošne kompetence diplomanta

Diplomant Fakultete za tehnologijo polimerov se bo v teku študija priučil naslednjih znanj, veščin in spretnosti:

 • sposobnost analize in sinteze,
 • sposobnost prenosa pridobljenega teoretičnega znanja v prakso,
 • sposobnost reševanja problemov,
 • sposobnost učinkovitega komuniciranja tudi v tujem jeziku in uporabljanja modernih predstavitvenih orodij,
 • sposobnost učiti se in imeti potrebo po vseživljenjskem učenju,
 • sposobnost prilagajanja novim situacijam z namenom izboljševanja kakovosti,
 • spretnost obvladovanja informacij (management informacij),
 • sposobnost za samostojno in timsko delo.

 

 

Predmetnospecifične kompetence diplomanta

Natančneje bo diplomant Fakultete za tehnologijo polimerov po uspešno zaključenem

študiju sposoben:

 • Obvladovati temeljno znanje s področja naravoslovja in tehnike ter povezovati znanja z različnih področij ter aplicirati to znanje na področje tehnologije polimerov.
 • Razumeti splošne strukture področja tehnologije polimerov ter povezanost med njenimi poddisciplinami.
 • Koherentno obvladovati znanja s področij polimernih materialov, tehnologij pridelave, predelave in preoblikovanja polimerov.
 • Uporabljati inženirska računalniška orodja ter informacijsko komunikacijske tehnologije pri delu.
 • Poznavati osnovne principe področij podjetništva, ekonomije, poslovanja in managementa ter aplicirati to znanje na konkretno delovno področje.
 • Umeščati nove informacije v kontekst s področja tehnologije polimerov in jih implementirati v praksi.
 • Reševati konkretne delovne probleme z uporabo inženirskih metod in postopkov.
 • Aktivno uporabljati tuji jezik.

 

Strokovni naslov

diplomirani inženir tehnologije polimerov (VS)

diplomirana inženirka tehnologije polimerov (VS)

krajša oblika: dipl. inž. tehnol. polim. (VS)

vpis-pogoj

Predmetnik

Skupaj mora študent do konca študija pridobiti 180 kreditnih točk za uspešen zaključek študija in pridobitev visokošolske diplome. Obenem ima študent možnost, da lahko 18 kreditnih točk zbere glede na svoje želje in interese.

Oglej si predmetnik >

omejitev

Pogoji za napredovanje

Napredovanje po programu v višji letnik študija je omogočeno študentom, ki so opravili obveznosti, ki so obvezne za napredovanje med posameznimi letniki.

 

Pogoji za napredovanje po programu

Napredovanje po programu v višji letnik študija je omogočeno študentom, ki so opravili obveznosti, navedene spodaj.

 

Napredovanje iz 1. v 2. letnik:

Opravljene obveznosti iz naslednjih predmetov:

 • Tehniška fizika,
 • Računalniške integracije I,
 • Tehniška matematika,
 • Splošna kemija,
 • Načrtovanje tehnologij in orodij.

 

Napredovanje iz 2. v 3. letnik:

Opravljene vse obveznosti iz 1. letnika ter zbranih vsaj 75% predvidenih KT (45 KT) v 2. letniku ter opravljene obveznosti iz naslednjih predmetov:

 • Kemija polimerov,
 • Polimerni kompoziti,
 • Nauk o materialih,
 • Računalniške integracije II.

 

Študent lahko ponavlja letnik v primeru, da pred tem še nikoli ni menjal študijskega programa, ter v primeru, da te možnosti še ni izkoristil na Fakulteti za tehnologijo polimerov. Poleg tega mora študent za ponavljanje letnika zbrati vsaj polovico kreditnih točk v študijskem letu – 30 kreditnih točk. V času ponavljanja letnika študentu pripada študentski status.

50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
1700 potencialnih delodajalcev
4 študenti na učitelja
40 vrhunskih strokovnjakov
 • English