VPIS 2017/2018

Osovne informacije o letošnjem razpisu za vpis v dodiplomski in magistrski študijski program Tehnologija polimerov.

Informacije in pomoč

Za vse dodatne informacije oziroma pomoč pri vpisnem postopku se lahko obrnete na Referat za študentske in študijske zadeve:

Analizo prijav za prejšnja študijska leta si lahko ogledate tukaj.

 

Vpis - DODIPLOMSKI ŠTUDIJ                                      Vpis - MAGISTRSKI ŠTUDIJ

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje tehnologija polimerov

Informativni dnevi za redni in izredni študij

Ozare 19, Slovenj Gradec

 • 10. 2. 2017 ob 11.00 in 16.00
 • 11. 2. 2017 ob 10.00

Trajanje študija

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

 

Vpisni pogoji

V visokošolski strokovni študijski program Tehnologija polimerov se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi 60% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk.

 

Način študija

Fakulteta za tehnologijo polimerov izvaja redni in izredni študij. Redni študij se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi Senat fakultete, izredni študij pa poteka (prilagojeno zaposlenim študentom) po posebnem razporedu tako, da se predavanja in vaje izvajajo praviloma ob koncu tedna, in sicer ob delavnikih popoldne in ob sobotah dopoldne.

 

Kraj izvedbe študija

Redni in izredni študij se izvaja na sedežu fakultete v Slovenj Gradcu. Izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 10 študentov. V primeru manjšega vpisa, se lahko upravni odbor fakultete odloči, da študij izvaja v manjši skupini.

 

Vpisna mesta

  Redni Izredni
Tehnologija polimerov – visokošolski strokovni program Slovenj Gradec 40 40
 

 

Nadaljevanje študija po merilih za prehode – Program prve stopnje

 

Vpis v 2. letnik

Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XI. Nadaljevanje študija po merilih za prehode«.

O možnostih nadaljevanja študija po merilih za prehode si lahko preberete v Merilih za  prehode med študijskimi programi, ki so objavljena na spletni strani fakultete.

 

Vpisna mesta

  Redni Izredni
Tehnologija polimerov VS (2. letnik) – program prve stopnje Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik     30

 

Predlagana vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane – študijsko leto 2017/2018, Tehnologija polimerov, I. stopja

Redni Izredni
2 2
98%

Zaposljivost diplomantov 6 mesecev po diplomiranju

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM druge stopnje tehnologija POLIMEROV

Informativni dnevi za vpis

 • 11. 2. 2017 ob 9.00
 • 15. 9. 2017 ob 16.00

Več informacij o magistrskem študijskem programu druge stopnje Tehnologija polimerov najdete v predstavitvenem zborniku.

Trajanje študija

Študij traja 2 leti (štiri semestre pedagoškega procesa) in obsega 120 kreditnih točk po ECTS.

 

Strokovni naslov

 • magister inženir tehnologije polimerov
 • magistra inženirka tehnologije polimerov

 

Vpisni pogoji

V magistrski študijski program druge stopnje Tehnologija polimerov se lahko vpiše, kdor je opravil:

 • študijski program prve stopnje ustreznih strokovnih področij (tehnologija polimerov, strojništvo, kemija, kemijska tehnologija in inženirstvo) oziroma
 • študijski program prve stopnje drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

 

Vpisna mesta

  Izredni
Tehnologija polimerov – magistrski študijski program 2. stopnje 40

 

Kraj izvedbe študija

Slovenj Gradec

 

Roki za prijavo na razpis

Prvi prijavni rok traja od 1. 6. 2017 do 25. 9. 2017.

Če bo prijav več, kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani glede na:

 • doseženo oceno pri diplomi (20%) in
 • povprečno oceno študija (80%).

 

Drugi prijavni rok traja od 1. 10. 2017 do 20. 10. 2017

 

Način oddaje prijave

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Če se kandidat prijavlja:

 • s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti.
 • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.

Kot priloge priložite overjeno kopijo diplome in originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena in ocena diplomske naloge, oziroma overjeno kopijo Priloge k diplomi.

Kot pravočasna se upošteva:

 • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in
 • prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana do zaključka prijavnega roka na naslov:

Fakulteta za tehnologijo polimerov

Ozare 19

2380 Slovenj Gradec

 

Vpisni roki

Kandidati bodo o vpisu obveščeni pisno po zaključenih prijavnih rokih. Vpisi bodo potekali najkasneje do 30. 9. 2017 oz. do 30. 10. 2017.