Strategija FTPO

Fakulteta za tehnologijo polimerov je vrhunska, mednarodno uveljavljena, odzivna, z gospodarstvom povezana visokošolska in raziskovalna institucija, ki deluje tudi kot spodbujevalec regionalnega razvoja.

Vizija

Fakulteta za tehnologijo polimerov je vrhunska, mednarodno uveljavljena, odzivna, z gospodarstvom povezana visokošolska in raziskovalna institucija, ki deluje tudi kot spodbujevalec regionalnega razvoja. Njeni diplomanti in raziskovalno/razvojne storitve so iskane in cenjene. 

Poslanstvo

Fakulteta za tehnologijo polimerov je akademska inštitucija, ki v učinkovito celoto povezuje študij, raziskovanje ter tržno dejavnost. Njen namen je izobraziti družbeno odgovorne, inovativne in kompetentne diplomirane inženirje, ki bodo s svojim delom industriji omogočili razvoj novih proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo in visokim tržnim potencialom ter s tem povečali njihovo konkurenčnost na lokalnem in globalnem trgu. Poleg tega izvaja raznovrstne oblike vseživljenjskega učenja za zaposlene v gospodarstvu. Osredotočena je tudi v kakovostno raziskovalno dejavnost, ki se odziva na potrebe industrije. Je tudi pomemben razvojni dejavnik lokalnega okolja ter družbe kot celote.

Vrednote

 

ODZIVNOST

Poslušamo okolje in deležnike ter se hitro odzivamo na zaznane potrebe. Spremljamo trende in jih vključujemo v študij. Gojimo odprtost, razmišljamo inovativno in smo prožni.

PRAKTIČNA NARAVNANOST

Usmerjeni smo v zagotavljanje koristnega znanja za študente in druge uporabnike storitev FTPO. Skrbimo za zaposljivost diplomantov, saj je študij praktično naravnan, ker vključuje veliko vaj, praktičnega dela na opremi ter sodelovanja z mentorji z veliko prakse v podjetjih.

OSEBNI PRISTOP

V ospredje postavljamo izrazito človeški odnos. Študente in uporabnike storitev FTPO obravnavamo individualno, s poglobljenim razumevanjem njihovih specifičnih okoliščin in potreb. Predlagamo rešitve, ki so prilagojene uporabniku.

 

Strateški cilji do 2020

 

Dolgoročni/strateški cilj

Ukrepi (naloge) za uresničitev dolgoročnega cilja

VISOKA STOPNJA ZAPOSLJIVOSTI DIPLOMANTOV

Povečanje učinkovitosti študija.

Aktualizirane vsebine in učbeniška gradiva.

Povečanje povezanosti študija z aktualnimi problemi v industriji.

Okrepljena dejavnost kariernega centra

Povečanje števila redno zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

POVEČANJE OBSEGA UDELEŽENCEV PROGRAMOV FTPO

Učinkovitejša direktna in indirektna usmerjena promocija FTPO.

Posodabljanje študijskih programov tako, da odražajo potrebe delodajalcev.

Povečanje dostopnosti študija in privlačnosti študijskega okolja.

Priprava »tailor made« programov usposabljanja za podjetja.

OKREPITI TRŽNO DEJAVNOST FTPO

Uvedba ustreznega poslovnega modela za krepitev tržne dejavnosti FTPO.

Kadrovska okrepitev za izvajanje storitev za trg.

Učinkovitejše trženje storitev in pridobivanje novih dolgoročnih partnerjev.

UČINKOVITEJŠA NOTRANJA ORGANIZACIJA - ODGOVORNI, MOTIVIRANI IN KOMPETNTNI ZAPOSLENI IN SODELAVCI FTPO

Delovanje po principih vitke organizacije.

Sprememba sistemizacije delovnih mest.

Uvedba stimulativnega plačnega sistema.

Več redno zaposlenih učiteljev in raziskovalcev.

OKREPITEV RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI IN PREOBLIKOVANJE V  FAKULTETO

Pridobivanje in izvajanje R&R projektov.

Povečanje števila redno zaposlenih raziskovalcev.

Vzdrževanje in nadgrajevanje raziskovalne opreme.

Širjenje mreže z mednarodnimi inštitucijami.

Priprava vloge za preoblikovanje v fakulteto.

Razvijanje raziskovalne odličnosti.