Organi fakultete

 

Senat

 

Senat je najvišji strokovni organ fakultete. Sestavljajo ga člani akademskega zbora, ki so nosilci ali so nosilci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov in študenti. Po funkciji je član senata tudi dekan fakultete. Senat ima 9 članov. Sestavljen je tako, da so enakopravno zastopane vse znanstvene discipline ter strokovna področja fakultete. Člani senata iz vrst študentov tvorijo najmanj eno petino članov senata.

 

Člani Senata

 

 1.  doc. dr. Thomas Wilhelm, dekan,

 2. red. prof. dr. Majda Žigon,

 3. doc. dr. Irena Pulko,

 4. doc. dr. Dragan Kusić,

 5.  pred. Silvester Bolka,

 6. pred. mag. Janja Hirtl,

 7.  pred. Dragomir Benko,

 8. študent Žan Skodlar,

 9. študent Dževad Kanurić.

Senat FTPO je imenoval naslednje komisije

 
 • Komisija za študijske zadeve v sestavi: doc. dr. Ivo Verovnik (predsednik), pred. mag. Janja Hirtl, doc. dr. Irena Pulko, pred. Silvester Bolka, študent Matevž Korošec
 • Komisija za znanstveno-raziskovalno delo v sestavi: doc. dr. Irena Pulko (predsednica), red. prof. dr. Majda Žigon, doc. dr. Gašper Gantar
 • Komisija za kakovost v sestavi: red. prof. dr. Vojko Musil (predsednik), Anita Skrivarnik, Dževad Kanurić, predstavnica študentov
 • Komisija za izvolitve v nazive v sestavi: prof. dr. Vojko Musil (predsednik), doc. dr. Gašper Gantar, red. prof. dr. Majda Žigon
 • Komisija za diplomske zadeve: doc. dr. Irena Pulko (predsednica), doc. dr. Dragan Kusić, viš. pred. dr. Silva Roncelli-Vaupot
 • Komisija za priznanja in častne nazive: red. prof. dr. Majda Žigon (predsednica), doc. dr. Ivo Verovnik, viš. pred. mag. Andrej Glojek, pred. Drago Šebez, Štefi Grah, Bojan Podpečan

Upravni odbor 

 

Upravni odbor je organ upravljanja fakultete. Odloča predvsem o zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje fakultete.

Člani upravnega odbora

 1. Darko Sagmeister, predstavnik Mestne občine Slovenj Gradec,
 2. mag. Darjan Pušnik, direktor Grammer Automotive Slovenija d.o.o.,
 3. mag. Tomaž Primožič, direktor Johnson Controls Slovenj Gradec d.o.o.,
 4. dr. Aleš Hančič, direktor TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije,
 5. Janez Navodnik, direktor GIZ Grozd Plasttehnika,
 6. Igor Skaza, direktor Plastika Skaza d.o.o.,
 7. Karmen Sonjak, direktorica RRA Koroška d.o.o.,
 8. Andrej Švab, prokurist Kopur d.o.o.,
 9. Štefi Grah, predstavnica zaposlenih na FTPO,
 10. Matevž Korošec, predstavnik študentov.

 

Predsednik upravnega odbora je Darko Sagmeister, MO Slovenj Gradec.

Akademski zbor

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno dejavnost na podlagi veljavnega pogodbenega razmerja s fakulteto. Pri delu sodelujejo tudi predstavniki študentov.

 

Člani akademskega zbora v študijskem letu 2016/2017 so: Karolina Breznik, Tjaša Esih, Tajda Glamočak, Dževad Kanurić, Matevž Korošec, Nataša Kotnik, Rebeka Lorber, Luka Povše, Žan Skodlar, Amanda Vesenjak in Kaja Žižmond.

Dekan

Dekan  je strokovni vodja fakultete, ki vodi izobraževalno in znanstveno-raziskovalno delo na podlagi zakona, akta o ustanovitvi fakultete ter statuta fakultete. 

 

Dekan Fakultete za tehnologijo polimerov je doc. dr. (Nemčija) Thomas Wilhelm. Imenovan je bil na 21. redni seji Upravnega odbora Fakultete za tehnologijo polimerov dne, 22. 6. 2017.

Direktor

Direktor je poslovodni organ fakultete.

 

Direktorica Fakultete za tehnologijo polimerov je Maja Mešl. Imenovana je bila na 14. redni seji Upravnega odbora Fakultete za tehnologijo polimerov dne, 29. 2. 2016.

Prodekana

Prodekan za izobraževanje je doc. dr. Ivo Verovnik.

 

Prodekanica za znanstveno-raziskovalno delo je doc. dr. Irena Pulko.

Študentski svet

Študentski svet je organ študentov fakultete. Sestavlja ga največ deset članov, ki jih izmed sebe na volitvah izvolijo študenti, po postopku, ki ga določa poseben pravilnik, ki ga sprejme senat.

 

Aktualni študentski svet