Projekt PolyRegion

 

RS PolyRegion SI-AT EU

 

PolyRegion je projekt, ki je financiran v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja, Operativnega programa Slovenija- Avstrija 2007- 2013, in se je pričel v januarju 2012. Cilj projekta je okrepiti sodelovanje ključnih organizacij s področja polimernih materialov in tehnologij v obmejnih območjih Slovenije in Avstrije, z namenom, da bi zvišali potenciale predvsem majhnih in srednje velikih podjetij, dosegli njihovo medsebojno sinergijo ter povečali njihovo mednarodno prepoznavnost v PoliRegiji. V čezmejnem področju Slovenije (še posebej v Koroški in Savinjski regiji) in Avstrije (še posebej na Štajerskem in Koroškem) je zelo velik delež zaposlenih ravno v industriji materialov. Kljub veliki koncentraciji podjetij, izobraževalnih ustanov, raziskovalnih institutov in združenj, ki se ukvarjajo s polimeri in pripadajočimi tehnologijami na obeh straneh meje, vsi sinergijski potenciali čezmejnega sodelovanja še zdaleč niso polno izkoriščeni. Tako vidimo še veliko neizkoriščenih potencialov pri dvigu konkurenčnih prednosti ter nivoja znanja in kompetenc vseh institucij in tematskih področij. Čezmejno sodelovanje na omenjenih področjih v mednarodno prepoznavni in uspešni regiji polimernih materialov in tehnologij, t.i. PoliRegiji, bo izkoristilo te potenciale in pripomoglo k zvišanju dodane vrednosti vseh udeležencev. Projekt PolyRegion bo s poglobljeno strategijo mreženja trajno povezal in nadgradil obstoječe kompetence in infrastrukturo najmočnejših institucij znanja in raziskovalnih institucij na področju polimernih materialov in tehnologij (PMT) v čezmejnem območju Slovenija - Avstrija ter jih z različnimi aktivnostmi povezal med seboj. Ključni problemi in potrebe, ki jih projekt obravnava so: zelo nizka stopnja čezmejnih sinergij med podjetji in raziskovalnimi institucijami na področju polimerov in tehnologij; nizka stopnja R&R dejavnosti v podjetjih s področja polimernih materialov in tehnologij (PMT), še posebej v malih in srednje velikih podjetjih (v nadaljevanju MSP-jih); slaba povezanost med podjetji in razvojno raziskovalnimi institucijami na področju PMT, še posebej na slovenski strani meje; velika potreba po raziskovalni infrastrukturi in opremi institucij znanja in raziskovalnih institucij, ki trenutno ne omogoča učinkovitega izvajanja R&R dejavnosti za podjetja v tem območij na slovenski strani meje; velika potreba po novem znanju, možnostih izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v MSP-jih, ki se ukvarjajo s polimeri. Projekt se bo tem potrebam prilagodil preko izobraževalnih programov in aktivnosti s področja prenosa tehnologij.

Partnerji projekta

Ključna iniciatorja projektnih aktivnosti sta Fakulteta za tehnologijo polimerov in Univerza v Leobnu, ki sta se na sestanku v začetku maja 2009 začela dogovarjati o sodelovanju na področju R&R in izobraževanja ter sprejela odločitev o skupnem kandidiranju na prvi rok drugega skupnega javnega razpisa operativnega programa Slovenija Avstrija. Sprejeta je bila tudi odločitev, da se k sodelovanju povabi ustrezna združenja podjetij na tem področju in sorodne raziskovalne institucije. Tako sedaj v projektu PolyRegion sodelujejo sledeči partnerji: Fakulteta za tehnologijo polimerov, edina visokošolska institucija v Sloveniji, ki izvaja študijske programe (dodiplomske in podiplomske) s področja tehnologije polimerov; Univerza v Leobnu, glavna univerza v Avstriji, ki se ukvarja s področjem polimerov in njihove proizvodnje, testiranja in procesiranja, vključno z oblikovanjem polimernih produktov; TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije, tehnološki center, katerega glavne dejavnosti so razvoj novih izdelkov in izdelovalnih tehnologij, povečevanje konkurenčne sposobnosti industrijskega sektorja, nudenje pomoči MSP, ki si ne morejo privoščiti svojih raziskovalnih jeder, pospeševanje prenosa znanja v industrijo, usposabljanje zaposlenih; Materials Cluster, odprta mreža za vse deležnike, ki delujejo na področju materialov v Avstrijski Štajerski; GIZ Grozd Plasttehnika, ki združuje najpomembnejša podjetja in spremljajoče institucije s področja industrije plastike v Sloveniji.  

Cilji

Glavni cilj projekta je izboljšanje sodelovanja med ključnimi deležniki na področju polimernih materialov in tehnologij v čezmejnem območju Slovenija - Avstrija in oblikovanje v mednarodnem prostoru prepoznavne in uspešne regije za polimerne materiale in tehnologije PoliRegije. S tem namenom bodo v sklopu projekta vzpostavljene mrežne strukture in modeli za dolgoročno sodelovanje in trajnostni razvoj partnerjev, ki se bo nadaljevalo tudi po preteku projekta. Prednostne naloge projekta so: podpora čezmejnega razvoja industrije in sektorja malih in srednje velikih podjetij, izboljšanje njihove konkurenčnosti in internacionalizacija dejavnosti; prispevek k povečanju ravni čezmejnega tehnološkega razvoja, inovativnosti in raziskav, s poudarkom na področjih, kjer je usposobljenost največja; izboljšanje ravni znanja in usposobljenosti zaposlenih ter mobilnost, predvsem z ozirom na čezmejno sodelovanje; izboljšanje konkurenčnosti poslovnih lokacij ter izkoriščanje sinergičnih učinkov v luči čezmejnega sodelovanja. Ključni cilj projekta je oblikovanje dolgoročne oblike partnerstva. Temu bo sledila analiza o možni pravni obliki za vzpostavitev skupnega združenja/platforme oziroma industrijskega grozda. S tem bi zagotovili potrebne pogoje za izvajanje aktivnosti, skupne promocijo in aktivno delovanje PoliRegije tudi po zaključku projekta. Eden izmed ciljev je tudi uveljavitev PoliRegije v mednarodnem okolju, kot kompetentnega in konkurenčnega partnerja na področju polimernih materialov in predelovalnih tehnologij.  

Načrtovan potek projekta in dejavnosti

V načrtu je:         

  • Identifikacija ključnih kompetenc in zaloge znanja partnerskih institucij in ciljnih skupin na področju polimernih materialov in tehnologij v čezmejnem območju Slovenija - Avstrija in izdelava interaktivnega zemljevida kompetenc čezmejne regije PoliRegije;         

  • Oblikovanje aktivnega, trajnega in mednarodno konkurenčnega partnerstva med R&R institucijami in institucijami znanja na področju polimernih tehnologij v čezmejnem območju Slovenija - Avstrija, s krepitvijo njihovih kompetenc in infrastrukture, z oblikovanjem skupnih R&R projektov in programov usposabljanj, ter izmenjavami kadrov in študentov;         

  • Pospeševanje sodelovanja, izmenjave in prenosa znanja ter inovacij med podjetji in med podjetji ter R&R institucijami z organiziranjem mrežnih projektov, skupnih usposabljanj in poslovnih srečanj;          

  • Oblikovanje in promocija znanja ter kompetenc regije na področju polimernih materialov in tehnologij z oblikovanjem celostne podobe PoliRegije, vzpostavitvijo skupnega portala, organiziranjem mednarodnih dogodkov, razširjanjem znanja in informiranjem javnosti.  

Pričakovani vplivi

Pričakovani gospodarski, okoljski in družbeni vplivi so: izboljšanje gospodarskega sodelovanja, ustvarjanje novih delovnih mest, izboljšanje usposobljenosti in zaposljivosti, izboljšanje sodelovanja na tematskih prednostnih področjih, izboljšanje ravnanja z okoljem in obvladovanje tveganj, podpiranje enakih možnosti in izboljšanje sodelovanja na lokalni/regionalni ravni. Projekt bo pomembno prispeval k trajnostnemu razvoju na gospodarskem področju in bo neposredno vplival na izboljšanje sodelovanja med podjetji v čezmejnem območju, izboljšanje usposobljenosti zaposlenih in s tem tudi njihove zaposljivosti ter izboljšanje sodelovanja vseh deležnikov na ključnem gospodarskem področju, ki izkazuje velik potencial za rast tudi v prihodnosti - področju polimernih materialov in tehnologij. Ključni cilj projekta je namreč izboljšanje sodelovanja podjetij, R&R institucij in institucij znanja na področju PMT v čezmejnem območju in oblikovanje trajnega in aktivnega partnerstva, ki bo zvišalo konkurenčne prednosti vsakega od deležnikov in območja kot celote. Poleg tega so v okviru delovnega paketa izobraževanje in usposabljanje aktivnosti, ki bodo neposredno prispevale k dvigu usposobljenosti zaposlenih v podjetjih iz upravičenega območja. Poleg tega bo z izvajanjem aktivnosti izmenjave ter promocijskimi aktivnostmi posredno prispeval k izboljšanju prepoznavnosti „PoliRegije“ v širšem mednarodnem prostoru.  Veliko priložnosti za izboljšanje konkurenčnosti podjetij in institucij na področju PMT je, tako kot v drugih sektorjih, povezanih tudi z učinkovito rabo energije. Zelo aktualna tema znotraj področja PMT je namreč reciklaža in ravnanje z industrijskimi odpadki. V okviru projekta bomo med izobraževane in razvojne aktivnosti vključili tudi to področje in s tem posredno prispevali k izboljšanju ravnanja z okoljem. Pri vseh aktivnostih projekta bomo zagotavljali enake možnosti za moške in ženske in preprečevali vsakršno diskriminacijo na osnovi spola, rase ali narodnosti. Posebno pozornost bomo namenili vključevanju žensk v R&R in izobraževalne ter druge dejavnosti projekta. Statistični podatki za obe državi namreč kažejo, da je trenutno v R&R dejavnosti, kot tudi v visokošolskih institucijah zaposlenih manj žensk kot moških. S projektnimi aktivnostmi bomo krepili sodelovanje na lokalni/regionalni ravni, saj z njimi krepimo regionalne/čezmejne kompetence ter sodelovanje med ključnimi subjekti na področju polimernih materialov in tehnologij v čezmejnih regijah. 

Več na spletni strani: www.polyregion.org

 

PolyRegion: Usposabljanje Temeljne značilnosti polimernih materialov - 1. modul

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN2805.JPG

DSCN2805

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN2804.JPG

DSCN2804

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN2803.JPG

DSCN2803

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN2802.JPG

DSCN2802

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN2801.JPG

DSCN2801

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN2800.JPG

DSCN2800

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN2798.JPG

DSCN2798

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN2797.JPG

DSCN2797

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN2795.JPG

DSCN2795

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN2794.JPG

DSCN2794

 

PolyRegion: Usposabljanje Temeljne značilnosti polimernih materialov - 2. modul

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN2824.JPG

DSCN2824

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN2823.JPG

DSCN2823

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN2821.JPG

DSCN2821

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN2820.JPG

DSCN2820

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN2816.JPG

DSCN2816

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN2815.JPG

DSCN2815

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN2814.JPG

DSCN2814

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN2812.JPG

DSCN2812

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN2811.JPG

DSCN2811

 

PolyRegion: Usposabljanje Temeljne značilnosti polimernih materialov - 3. modul

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/2013-06-26 16_07_02.jpg

2013-06-26 16_07_02

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/2013-06-26 14_07_53.jpg

2013-06-26 14_07_53

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/20130626_160805.jpg

20130626_160805

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/20130626_160727.jpg

20130626_160727

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/20130626_160702.jpg

20130626_160702

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/20130626_140754.jpg

20130626_140754

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/2013-06-26 16_08_05.jpg

2013-06-26 16_08_05

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/2013-06-26 16_07_53.jpg

2013-06-26 16_07_53

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/2013-06-26 16_07_27.jpg

2013-06-26 16_07_27

 

PolyRegion: Seminar in B2B srečanje v podjetju Phillips v Celovcu

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN3460.JPG

DSCN3460

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN3459.JPG

DSCN3459

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN3472.JPG

DSCN3472

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN3471.JPG

DSCN3471

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN3469.JPG

DSCN3469

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN3468.JPG

DSCN3468

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN3467.JPG

DSCN3467

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN3466.JPG

DSCN3466

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN3464.JPG

DSCN3464

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN3463.JPG

DSCN3463

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN3462.JPG

DSCN3462

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN3461.JPG

DSCN3461

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN3458.JPG

DSCN3458

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN3482.JPG

DSCN3482

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN3481.JPG

DSCN3481

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN3480.JPG

DSCN3480

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN3479.JPG

DSCN3479

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN3478.JPG

DSCN3478

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN3477.JPG

DSCN3477

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN3476.JPG

DSCN3476

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN3475.JPG

DSCN3475

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN3473.JPG

DSCN3473

 

PolyRegion Summer School

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/predavanje-Matt Mayfield.jpg

predavanje-Matt Mayfield

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/lecture-dr_Thomas Lucyshyn.jpg

lecture-dr_Thomas Lucyshyn

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/PSS3-piknik-snake.jpg

PSS3-piknik-snake

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/PSS3-piknik_stolp.jpg

PSS3-piknik_stolp

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/PSS3-piknik_balloons.jpg

PSS3-piknik_balloons

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/PSS3-piknik.jpg

PSS3-piknik

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/PSS1-nastanek skupin.jpg

PSS1-nastanek skupin

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/PSS1-dr_Kržan.jpg

PSS1-dr_Kržan

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/PSS1-DR_ prof_ dr_ Musil.jpg

PSS1-DR_ prof_ dr_ Musil

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/PSS1-coffee break.jpg

PSS1-coffee break

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/PSS-1_dan-uvod.jpg

PSS-1_dan-uvod

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/predstavitve idej.jpg

predstavitve idej

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/konferenca plastice.jpg

konferenca plastice

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/2_dan-zajtrk.jpg

2_dan-zajtrk

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/vaje-pred_ mag_ Bolka in pred_ dr_ Rus.jpg

vaje-pred_ mag_ Bolka in pred_ dr_ Rus

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/PSS-plastice2.jpg

PSS-plastice2

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/PSS-day2.jpg

PSS-day2

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/PSS-bowling2.jpg

PSS-bowling2

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/PSS-bowling1.jpg

PSS-bowling1

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/PSS5-project work.jpg

PSS5-project work

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/PSS4-vaje.jpg

PSS4-vaje

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/PSS4-predavanje.jpg

PSS4-predavanje