PolyRegion Pro.Act

 

RS PolyRegion SI-AT EU

 

Projekt PolyRegion - Pro.Act predstavlja razširitev aktivnosti projekta PolyRegion, pri čemer njegove aktivnosti temeljijo na rezultatih projekta PolyRegion. Nov projekt se osredotoča na R & R aktivnosti in izobraževalne naloge ter bo okrepil konkurenčnost in mednarodno prepoznavnost Poliregije. Pomembna naloga projekta je vzpostaviti in vzdrževati slovensko-avstrijsko čezmejno sodelovanje med podjetji in razvojno raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami.   

Ključni problemi in potrebe, ki jih projekt obravnava so:   

 • nizka stopnja raziskovalno-razvojne in inovativne dejavnosti v MSP-jih, 
 • pomanjkanje znanja in informacij, v MSP-jih,  
 • neposredna in individualna usmerjenost h kupcem ter prekomerna obremenjenosti trenutnimi posli v MSP-jih, 
 • zadržki pri zaposlovanju kadra z visoko izobrazbo v MSP-jih, 
 • nizka udeleženost regionalnih MSP-jev v dejavnostih, ki omogočajo prenos znanja, inovacij in tehnologij, 
 • nezadostno sodelovanje med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami in MSP-ji na nacionalni ravni, 
 • nezadostno čezmejno sodelovanje na področju raziskav-razvoja in inovacij,  
 • nezadostno čezmejno sodelovanje med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami in MSP-ji, 
 • težave pri iskanju ustreznih partnerjev na obeh straneh meje, 
 • nizka stopnja internacionalizacije, nizko vključevanje v čezmejne verige dodane vrednosti in omejeno geografsko območje delovanja (partnerji, stranke) MSP-jev,
 • prekomerna skrb za varovanje intelektualne lastnine in nezadostno poznavanje zaščite intelektualne lastnine v MSP-jih in na raziskovalnih in izobraževalnih organizacijah, 
 • pomanjkanje znanja pri raziskovalnih in izobraževalnih organizacijah na področju promocije in trženja storitev ter na področju komunikacije znanja in kompetenc ter tudi cenovne politike do potencialnih naročnikov iz gospodarskega sektorja, predvsem MSP-jev.   

 

Področje PoliRegije ima velik potencial za razvoj in vzpostavitev trajnostnega čezmejnega sodelovanja. To med drugim omogočajo številne inštitucije podpornega okolja, kratke obvladljive razdalje in tudi dobra prometna infrastruktura. Vendar pa bo za pomembnejše dosežke pri reševanju zgoraj navedene problematike potrebno v sodelovanju s podjetji predvsem MSP-ji ter raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami izvesti poglobljeno analizo vzrokov nakazanih zgoraj. Projekt PolyRegion - Pro.Act poleg tovrstne analize ponuja proaktivni pristop k reševanju zgoraj navedene problematike, ki bo vključeval izdelavo konkretnega akcijskega načrta in izvedbo le tega na čezmejnem področju PoliRegije.   

 

Ciljne skupine projekta so zato: 

 • podjetja, predvsem MSP-ji s področja polimernih materialov in tehnologij in njihovi zaposleni iz obmejnega področja Slovenija - Avstrija, ki bodo vključeni v projektne aktivnosti; 
 • javne in zasebne raziskovalne in izobraževalne institucije v čezmejnem območju s področja polimernih materialov in tehnologij ter njihove pisarne za prenos tehnologij; 
 • študenti visokošolskih in podiplomskih študijskih programov, ki bodo vključeni v projektne aktivnosti; 
 • podjetja ter raziskovalne in izobraževalne organizacije iz drugih branž v čezmejnem območju ter regionalne in nacionalne institucije podpornega okolja, ki bodo vključene v projektne aktivnosti in/ali informirane o projektnih aktivnostih in rezultatih preko javnih objav.