Projekt KNOW- MAN

 

Trije koroški partnerji, RRA Koroška – Regionalna razvojna agencija za Koroško, d. o. o., Tehnološko razvojni center za Koroško in Občina Prevalje, sodelujejo v mednarodnem projektu Know-Man: Knowledge Network Management in Technology Parks, ki poteka v okviru programa INTERREG IVC. Namen projekta je izboljšanje regionalnih inovacijskih in razvojnih politik z uporabo mrežnega pristopa pri upravljanju znanja. S tem namenom je 15 partnerjev iz petih evropskih držav ustvarilo povezavo med javnimi (upravnimi) institucijami, raziskovalnimi ustanovami in inovativnimi malimi in srednjimi podjetji. V projektu Know-Man sodeluje nekaj največjih tehnoloških parkov v Evropi (Berlin, Wroclaw, Rim, Sevilla, Benetke), kar predstavlja veliko priložnost za povezovanje podjetij in raziskovalnih okolij.

 

V okviru tega smo se odločili, da želimo prenesti dobro prakso Ideas to Reality podjetja Wiwex GmbH, ki je podjetje študentske organizacije na School of Business and Economics na Humbolt Universität zu Berlin. Ideas to reality je študijski pristop za poglabljanje obstoječih znanj, vodenja in učenja na področju podjetništva. Osredotoča se na univerzitetne študente in je lahko razumljen, da sledi t. i. Schumpeterianovemu konceptu podjetništva. Za slednjega je značilno, da smatra, da podjetniški uspeh ne more biti skonstruiran kot načrt na risalni tabli, pač pa se razvije kot posledica součinkovanja posameznikove osebnosti, kreativnosti, izobrazbe, mreže socialnih stikov, izkušenj in priložnosti.

 

Na podlagi dokumenta Service Blueprint in izkušenj izvorne regije ter njenih institucij smo razvili t. i. Implementation Roadmap. Ta dokument se osredotoča na potrebne prilagoditve dobre prakse glede na specifike regionalnega okolja, kar je ključnega pomena za uspeh prenosa, saj dobra praksa, analizirana znotraj Service Blueprint, deluje uspešno le znotraj specifičnega konteksta (regionalnega, nacionalnega, kulturnega, ekonomskega …).

 

Cilj projekta je med drugim tudi ustvariti povezavo med javnimi (upravnimi) institucijami, raziskovalnimi ustanovami in inovativnimi malimi in srednjimi podjetji. V okviru projekta so bile pri vseh projektnih partnerjih identificirane dobre prakse, ki so zbrane v brošuri Know-Man Good Practices

 

Know- Man motivacijsko predavanje

http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN1379.JPG

DSCN1379

Projekt KNOW- MAN
http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN1381.JPG

DSCN1381

Projekt KNOW- MAN
http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN1382.JPG

DSCN1382

Projekt KNOW- MAN
http://www.ftpo.eu/Portals/0/DNNGo_PhotoAlbums/757/0/DSCN1380.JPG

DSCN1380

Projekt KNOW- MAN